Pagalba vaikui renkantis profesiją

Šilutės Vydūno gimnazijos 2017-2019 m. m. ugdymo plano XIV skirsnis

UGDYMO KARJERAI ORGANIZAVIMAS

  1. Gimnazija, organizuodama ugdymą karjerai, vadovaujasi Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314 ir Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014-01-15 įsakymu Nr. V-72.
  2. Ugdymą karjerai vykdo gimnazijos Mokinių karjeros centras, kuris esamiems ir būsimiems gimnazijos mokiniams organizuoja:

– anketinį individualių ugdymosi poreikių tyrimą I ir II gimnazijos klasėse;

– ugdymo krypties pasirinkimo konsultacijas II gimnazijos klasėje;

– profesinio švietimo konsultacijas I-IV gimnazijos klasėse;

– profesinio kryptingumo tyrimą II ir IV gimnazijos klasėse;

– specialią konsultacinę pagalbą;

– su ugdymu karjerai suderintas kultūrinę, meninę, pažintinę ir kitas veiklas bei neformalųjį švietimą.

  1. Ugdymo karjeros centrui gimnazijoje vadovauja atsakingas už profesinio orientavimo veiklą koordinatorius. Veikla vykdoma bendradarbiaujant direktoriaus pavaduotojui ugdymui, klasių vadovams, įvairių dalykų mokytojams, kitiems švietimo pagalbą teikiantiems specialistams, turintiems kompetencijų vykdyti mokinių ugdymą karjerai, siekiant veiksmingiau padėti mokiniams pasirengti gyvenimui ir darbui, pasirinkti mokymosi (studijų) kryptį.
  2. Sudarant vidurinio ugdymo Mokinio individualaus ugdymo planą, II gimnazijos klasių mokinių mokymosi krypties pasirinkimo ir apsisprendimo optimalumo kasmetinį tyrimą atlieka direktoriaus sudaryta analitinė pedagogų grupė.
  3. Ugdymas karjerai integruojamas į atskirų dalykų bendrąsias programas, ekonomikos ir verslumo pamokose numatoma Mokinių mokomųjų bendrovių veikla.
  4. I gimnazijos klasių mokiniams technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso, kuris sudaro sąlygas mokiniams gauti ir aptarti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).
  5. Teikiant ir organizuojant profesinio orientavimo paslaugas talkina gimnazijos socialiniai partneriai, su kuriais gimnazija pasirašo bendradarbiavimo sutartys.

Kaip padėti vaikui renkantis karjerą

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė