Ugdymo karjerai centras

Šilutės Vydūno gimnazijos 2017-2019 m. m. ugdymo plano XIV skirsnis

UGDYMO KARJERAI ORGANIZAVIMAS

  1. Gimnazija, organizuodama ugdymą karjerai, vadovaujasi Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314 ir Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014-01-15 įsakymu Nr. V-72.
  2. Ugdymą karjerai vykdo gimnazijos Mokinių karjeros centras, kuris esamiems ir būsimiems gimnazijos mokiniams organizuoja:

– anketinį individualių ugdymosi poreikių tyrimą I ir II gimnazijos klasėse;

– ugdymo krypties pasirinkimo konsultacijas II gimnazijos klasėje;

– profesinio švietimo konsultacijas I-IV gimnazijos klasėse;

– profesinio kryptingumo tyrimą II ir IV gimnazijos klasėse;

– specialią konsultacinę pagalbą;

– su ugdymu karjerai suderintas kultūrinę, meninę, pažintinę ir kitas veiklas bei neformalųjį švietimą.

  1. Ugdymo karjeros centrui gimnazijoje vadovauja atsakingas už profesinio orientavimo veiklą koordinatorius. Veikla vykdoma bendradarbiaujant direktoriaus pavaduotojui ugdymui, klasių vadovams, įvairių dalykų mokytojams, kitiems švietimo pagalbą teikiantiems specialistams, turintiems kompetencijų vykdyti mokinių ugdymą karjerai, siekiant veiksmingiau padėti mokiniams pasirengti gyvenimui ir darbui, pasirinkti mokymosi (studijų) kryptį.
  2. Sudarant vidurinio ugdymo Mokinio individualaus ugdymo planą, II gimnazijos klasių mokinių mokymosi krypties pasirinkimo ir apsisprendimo optimalumo kasmetinį tyrimą atlieka direktoriaus sudaryta analitinė pedagogų grupė.
  3. Ugdymas karjerai integruojamas į atskirų dalykų bendrąsias programas, ekonomikos ir verslumo pamokose numatoma Mokinių mokomųjų bendrovių veikla.
  4. I gimnazijos klasių mokiniams technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso, kuris sudaro sąlygas mokiniams gauti ir aptarti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).
  5. Teikiant ir organizuojant profesinio orientavimo paslaugas talkina gimnazijos socialiniai partneriai, su kuriais gimnazija pasirašo bendradarbiavimo sutartys.

 

Koordinatorė  – Audronė Stasiulienė

Darbo pobūdis ir laikas:

Karjeros koordinatorė teikia individualias ir grupines konsultacijas (mokiniams/tėvams), bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su aukštųjų mokyklų atstovais ir kitomis organizacijomis bei moko ir padeda naudotis spec. puslapiais internete (pvz.: www.aikos.smm.ltwww.lamabpo.ltwww.egzaminai.lt, ir kt.).

Pastaba. Dėl konsultacijų Jums patogiu laiku galima tartis individualiai.

Kontaktai: Audronės Stasiulienės el. paštas: audrone27@gmail.com, tel. nr. 867611498.

NAUDINGA INFORMACIJA

 

1. Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo tvarka, konkursinio balo skaičiuoklė, ankstesnių metų konkursiniai balai skelbiami: www.lamabpo.lt 

2. Informacija apie profesijas, kvalifikacijas, profesines ir aukštąsias mokyklas, mokymo ir studijų programas – Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) interneto svetainėje: www.aikos.smm.lt

3. Su brandos egzaminų laikymo tvarka ir pavyzdžiais galima susipažinti Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje: www.egzaminai.lt

4. Elektroninį leidinį abiturientams rasite: http://www.tinklas.lt/kur-studijuoti 

5. Studijų kokybės vertinimo centras skelbia duomenis apie vertintas visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programas, jų akreditaciją: www.skvc.lt 

6. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos internetinė svetainė: www.smm.lt 

7. Susipažinti su karjeros planavimo žingsniais, profesijomis ir atlikti įvairius testus galima internetinėje svetainėje: www.euroguidance.lt 

8. Informaciją apie projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ ir ugdymą karjerai rasite internetinėje svetainėje: www.mukis.lt

9. Informaciją apie darbo rinkos tendencijas ir prognozes, įsidarbinimo galimybių barometrą, teikiamas paslaugas rasite Lietuvos darbo biržos Jaunimo darbo centro svetainėje: www.ldb.lt/jaunimui

10. Informaciją apie lengvatines paskolas ir socialines stipendijas teikia Valstybinis studijų fondas: www.vsf.lt

 

Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą (leidinys parengtas Švietimo mainų paramos fondo specialistų 2011 m.). www.mukis.lt/lt/literaturos-sarasas

Mano vaikas renkasi karjeros kelią (leidinys parengtas Švietimo mainų paramos fondo specialistų 2012 m.) www.mukis.lt/lt/literaturos-sarasas

STUDIJOS:
www.studijos.lt (informacija būsimiems studentams, egzaminų užduotys, statistika)
www.kurstudijuoti.lt (įvairių mokomųjų dalykų testai)
www.nec.lt arba www.egzaminai.lt
www.stojimai.lt
www.lamabpo.lt (programos, egzaminų tvarkaraščiai, priėmimo datos, stojamojo balo skaičiuoklė)

MOKINIO KNYGA, TESTAI:

www.mukis.lt (Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė)
www.darborinka.lt (Interesų profilis; Diferencinis diagnostinis klausimynas; Asmenybės ir aplinkos suderinamumo testas; Sėkmės poreikio įvertinimo skalė; Darbo paieškos aktyvumo klausimynas)
www.profesijupasaulis.lt (Interesų klausimynas; Gebėjimų klausimynas)
www.karjeroscentras.lt/lt.php (K. Tomo testas)
www.euroguidance.lt (Karjeros planavimo žingsniai)