Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Šilutės Vydūno gimnazijos direktoriaus
2015-12-04 įsakymu Nr. V1-6-111

 

ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJOS

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Nemokamas maitinimas Šilutės Vydūno gimnazijoje organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu 2006 m. birželio 13 d. Nr. X-686, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2490 patvirtintu „Mokinių nemokamo maitinimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtose mokyklose tvarkos aprašu“, Šilutės rajono savivaldybės tarybos „Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr.T1-888 ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 25d. įsakymu Nr. V-816 „Dėl pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašo pagal mokinių amžiaus grupes patvirtinimo“.

2. Mokinio teisę į nemokamą maitinimą ir nemokamo maitinimo skyrimą nustato Šilutės rajono savivaldybės tarybos patvirtintas Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašas.

 

II SKYRIUS

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

 

3. Už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą gimnazijoje atsakingas gimnazijos direktoriaus įsakymu paskirtas pavaduotojas ugdymui. Nemokamas mokinių maitinimas skiriamas pagal Šilutės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus sprendimus.

4. Atsakingas už nemokomą maitinimą direktoriaus pavaduotojas ugdymui žodžiu praneša mokiniui apie jam paskirtą nemokamą maitinimą sprendimo gimnazijoje gavimo dieną. Kitą dieną mokiniui išduodami nemokamo maitinimo talonai.

5. Maitinimas organizuojamas sudarant valgiaraščius ir teikiamų maisto produktų asortimentą, kurie iki mokslo metų pradžios suderinami su visuomenės sveikatos centru ir patvirtinami gimnazijos direktoriaus įsakymu. Sudarant valgiaraščius, vadovaujamasi patvirtintu pusryčių, pietų patiekalų gamybai reikalingų produktų sąrašu pagal mokinių amžiaus grupes. Užtikrinant tikslingą ir racionalų lėšų panaudojimą, maitinimo paslaugas teikianti įmonė pateikia gimnazijos administracijai kalkuliacines patiekalų lenteles.

6. Nemokamai maitinamiems mokiniams, esant gydytojo rekomendacijoms, organizuojamas tausojantis maitinimas.

7. Vienos dienos nemokamų pietų bei pusryčių kainas produktams įsigyti (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) nustato Šilutės rajono Savivaldybės administracijos direktorius.

8. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui išduoda mokiniams vardinius nemokamo maitinimo talonus kiekvienai dienai, kuriuose nurodyta data, pietų kaina. Gavęs taloną, mokinys pasirašo žurnale (1 priedas).

9. Nemokamą maitinimą gaunantys mokiniai valgo gimnazijos valgykloje (nuo 11.30 val. iki 13.00 val. – pietus).

10. Pateikę taloną valgykloje, mokiniai gauna pietus pagal atskirą nemokamo maitinimo meniu. Pietų valgiaraštį sudaro pirmas patiekalas, antras patiekalas ir gėrimas.

11. Neatvykus į gimnaziją mokiniui, kuriam skirtas nemokamas maitinimas, maitinamas mokinys iš papildomo rezervinio sąrašo, kurį sudaro direktoriaus įsakymu patvirtinta nemokamo maitinimo komisija. Į šį sąrašą, atsiradus šeimoje papildomoms išlaidoms (nelaimės, šeimos nario invalidumo ar sunkios ligos bei kitais atvejais), įrašomi mokiniai pagal tėvų ar klasės vadovų prašymus vadovaujantis klasės socialiniu pasu.

12. Nemokami pietūs gimnazijoje, esant nepanaudotų lėšų, gali būti organizuojami poilsio, švenčių bei atostogų dienomis per mokslo metus.

13. Atvykusiam į gimnaziją mokiniui nemokamas maitinimas mokykloje pradedamas teikti nuo informacijos apie jam paskirta nemokamą maitinimą atsiradimo SPIS sistemoje.

14. Išvykstant iš gimnazijos mokiniui, kuriam buvo skirtas nemokamas maitinimas, raštinėje išrašoma pažyma apie mokinio išvykimą iš gimnazijos ir nusiunčiama Šilutės rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus atsakingam darbuotojui.

 

III SKYRIUS

APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ

 

15. Gimnazija apie lėšų panaudojimą atsiskaito Šilutės rajono savivaldybei, pateikdama nustatytos formos dokumentus pagal periodiškumą kas mėnesį, ketvirtį ir už metus:

15.1. direktoriaus pavaduotojas ugdymui vykdo nemokamai maitinamų mokinių apskaitą: pildo mokinių, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, registravimo žurnalą (6 priedas);

15.2. kito mėnesio pirmosiomis darbo dienomis Nemokamo maitinimo komisija aktuoja nemokamo maitinimo talonus; aktai saugomi pas atsakingą už nemokamą maitinimą asmenį;

15.3. pagal Nemokamo maitinimo komisijos talonų nurašymo aktus ir Nemokamo maitinimo registravimo žurnalus direktoriaus pavaduotojas ugdymui parengia Pranešimą apie lėšų poreikį išlaidoms už produktus finansuoti, suderina su gimnazijos vyr. buhalteriu ir pateikia Šilutės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriui (2 priedas);

15.4. pasibaigus mėnesiui, gimnazijos vyr. buhalteris parengia Gautų ir panaudotų lėšų mažas pajamas turinčių šeimų mokinių nemokamam maitinimui bendrojo lavinimo mokyklose mėnesio ataskaitą ir pateikia Šilutės rajono savivaldybės Centralizuotai buhalterijai (3 priedas).

15.5. pasibaigus ketvirčiui ar metams, gimnazijos vyr. buhalteris parengia ketvirčio/metų mokinių nemokamo maitinimo ataskaitą, suderina su mokyklos vyr. buhalteriu ir pateikia Šilutės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriui (4,5 priedai).

16. Dokumentus pasirašo įstaigos vadovas ir buhalteris, nurodomas rengėjas.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Valstybės biudžeto lėšų, skiriamų mažas pajamas turinčių šeimų mokinių nemokamam maitinimui mokykloje organizuoti, panaudojimą turi teisę kontroliuoti valstybės bei savivaldybės kontrolės institucijos, Šilutės rajono savivaldybės Švietimo skyrius, gimnazijos vadovai ir Mokinių nemokamo maitinimo komisija. Visuomenės sveikatos specialistai kontroliuoja, kad teikiama maitinimo paslauga būtų kokybiška ir atitiktų higienos normų reikalavimus.

 

 

__________________________

15 dienų perspektyvinis valgiaraštis