Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Šilutės Vydūno gimnazijos direktoriaus
2021-01-27 įsakymu Nr. V1.6-16

 

ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJOS

MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO

TVARKOS APRAŠAS

 I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Nemokamas maitinimas Šilutės Vydūno gimnazijoje organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams 2006 m. birželio 13 d įstatymu. Nr. X-686, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2490 patvirtintu „Mokinių nemokamo maitinimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtose mokyklose tvarkos aprašu“, Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-378 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu“ (galiojančia redakcija) ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 22d. įsakymu Nr. B1-610 „Dėl vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašo patvirtinimoׅ“.

 II SKYRIUS

MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

 1. Maitinimas organizuojamas sudarant valgiaraščius ir teikiamų maisto produktų asortimentą, kurie iki mokslo metų pradžios suderinami su visuomenės sveikatos centru ir patvirtinami gimnazijos direktoriaus įsakymu. Sudarant valgiaraščius, vadovaujamasi patvirtintu pietų patiekalų gamybai reikalingų produktų sąrašu pagal mokinių amžiaus grupes. Sudarant valgiaraščius pagal patiekalų receptūrų pavyzdžius, pateiktus pagal sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainėje (www.smlpc.lt/lt/mityba_ir_fizinis_aktyvumas/mityba), valgiaraščiai tvirtinami maitinimo paslaugos teikiančios įmonės ir gimnazijos vadovų parašu ir spaudu.
 2. Ūkinę, sanitarinę ir higieninę gimnazijos valgyklos priežiūrą atlieka ūkio dalies vedėjas. Gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas pagal kompetenciją prižiūri, kad maitinimas būtų organizuojamas pagal maitinimo reikalavimus ir kartą per savaitę pildo valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties žurnalą.

III SKYRIUS

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

 1. Už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą gimnazijoje atsakingas gimnazijos direktoriaus įsakymu paskirtas pavaduotojas ugdymui. Jis vadovauja direktoriaus įsakymu sudarytai mokinių nemokamo maitinimo komisijai, kuri įgyvendina valstybės biudžeto lėšų, skiriamų nemokamam maitinimui, tikslingo panaudojimo priežiūrą ir apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;
 2. Mokinio teisę į nemokamą maitinimą ir nemokamo maitinimo skyrimą nustato Šilutės rajono savivaldybės tarybos patvirtintas Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašas. Nemokamas mokinių maitinimas skiriamas pagal Šilutės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus sprendimus.
 3. Socialinis pedagogas žodžiu praneša mokiniui apie jam paskirtą nemokamą maitinimą sprendimo gimnazijoje gavimo dieną. Kitą dieną mokiniui išduodami nemokamo maitinimo talonai.
 4. Nemokamai maitinamiems mokiniams, esant gydytojo rekomendacijoms, organizuojamas tausojantis maitinimas.
 5. Vienos dienos nemokamų pietų kainas produktams įsigyti (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) nustato Šilutės rajono Savivaldybės administracijos direktorius.
 6. Socialinis pedagogas išduoda mokiniams vardinius nemokamo maitinimo talonus kiekvienai dienai, kuriuose nurodyta data, pietų kaina. Gavęs taloną, mokinys pasirašo Mokinių nemokamo maitinimo talonų išdavimo žurnale (4 priedas).
 7. Nemokamą maitinimą gaunantys mokiniai valgo gimnazijos valgykloje (nuo 11.30 val. iki 13.00 val. – pietus).
 8. Pateikę taloną valgykloje, mokiniai gauna pietus pagal atskirą nemokamo maitinimo meniu. Pietų valgiaraštį sudaro pirmas patiekalas, antras patiekalas ir gėrimas/vaisiai.
 9. Maisto daviniai gali būti išduodami tik karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu ir kai vaikui skirtas mokymas namuose.
 10. Mokiniui, kuriam paskirtas nemokamas maitinimas, nemokami pietūs ar maisto paketai tėvų (globėjų) raštišku prašymu, įstaigos vadovo įsakymu, gali būti atiduodami į namus tik tuo laikotarpiu, kai mokinio nėra pamokose dėl pateisinamų priežasčių (mokosi namuose, serga), išskyrus atvejus, kai mokinys gydosi stacionariose sveikatos priežiūros ar reabilitacijos įstaigose.
 11. Atvykusiam į gimnaziją mokiniui nemokamas maitinimas mokykloje pradedamas teikti nuo informacijos apie jam paskirta nemokamą maitinimą atsiradimo SPIS sistemoje.
 12. Išvykstant iš gimnazijos mokiniui, kuriam buvo skirtas nemokamas maitinimas, raštinėje išrašoma pažyma apie mokinio išvykimą iš gimnazijos ir nusiunčiama Šilutės rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus atsakingam darbuotojui.

 III SKYRIUS

APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ

 1. Gimnazija apie nemokamo maitinimo lėšų panaudojimą atsiskaito Šilutės rajono savivaldybei, pateikdama nustatytos formos dokumentus pagal periodiškumą kas mėnesį, ketvirtį ir už metus:

16.1. Socialinis pedagogas kiekvieną dieną vykdo nemokamai maitinamų mokinių apskaitą: pildo mokinių, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, SPIS registravimo žurnalą (6 priedas), pasibaigus mėnesiui už nemokomą maitinimą atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui patikrina žurnalo užpildymą ir pristato jį Šilutės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriui;

16.2. kito mėnesio pirmosiomis darbo dienomis Nemokamo maitinimo komisija suskaičiuoja panaudotus nemokamo maitinimo talonus ir surašo aktą, aktai saugomi socialinio pedagogo kabinete;

16.3. pagal Nemokamo maitinimo komisijos talonų nurašymo aktus ir Nemokamo maitinimo registravimo žurnalus direktoriaus pavaduotojas ugdymui parengia Pranešimą apie lėšų poreikį išlaidoms už produktus finansuoti, suderina su gimnazijos vyr. buhalteriu ir pateikia Šilutės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriui (5 priedas);

16.4. pasibaigus mėnesiui, gimnazijos vyr. buhalteris parengia Gautų ir panaudotų lėšų mažas pajamas turinčių šeimų mokinių nemokamam maitinimui bendrojo lavinimo mokyklose mėnesio ataskaitą ir pateikia Šilutės rajono savivaldybės Centralizuotai buhalterijai (3 priedas).

16.5. pasibaigus ketvirčiui ar metams, gimnazijos vyr. buhalteris parengia ketvirčio/metų mokinių nemokamo maitinimo ataskaitą ir pateikia Šilutės rajono savivaldybės Centralizuotai buhalterijai (1, 2 priedai).

 1. Dokumentus pasirašo atsakingi asmenys, nurodomas rengėjas.

 IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Mokinių maitinimo organizavimą, valstybės biudžeto lėšų, skiriamų mažas pajamas turinčių šeimų mokinių nemokamam maitinimui mokykloje organizuoti, panaudojimą turi teisę kontroliuoti valstybės bei savivaldybės kontrolės institucijos, Šilutės rajono savivaldybės Švietimo skyrius, gimnazijos vadovai.
 2. Visuomenės sveikatos specialistai kontroliuoja, kad teikiama maitinimo paslauga būtų kokybiška ir atitiktų higienos normų reikalavimus.
 3. Užtikrinant tikslingą ir racionalų lėšų panaudojimą, ne rečiau, kaip kartą per ketvirtį, atsakingi už maitinimo priežiūrą gimnazijos administracijos atstovai (direktoriaus pavaduotojas ugdymui, socialinis pedagogas ir ūkio dalies vedėjas) atlieka maitinimo paslaugų kokybės kontrolę.

 

__________________________

15 dienų perspektyvinis valgiaraštis