Ugdymo programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius

 ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJA

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI SKIRIAMŲ

SAVAITINIŲ IR METINIŲ PAMOKŲ SKAIČIUS 

2021-2022 m. m./ 2022-2023 m. m.

Dalykas/ klasė 1e 1g 1k 1s 2e 2g 2k 2s
Dorinis ugdymas 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37
Lietuvių kalba 4/148 4/148 4/148 4/148 5/185 5/185 5/185 5/185
Užsienio kalba(1-oji) 3/111 3/111 3/111 3/111 3/111 3/111 3/111 3/111
Užsienio kalba (2-oji) 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74
Matematika 4/148 4/148 4/148 4/148 3/111 3/111 3/111 3/111
Informacinės technologijos 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37
Biologija 2/74 2/74 2/74 2/74 1/37 1/37 1/37 1/37
Chemija 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74
Fizika 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74
Istorija 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74
Pilietiškumo pagrindai 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37
Geografija 2/74 2/74 2/74 2/74 1/37 1/37 1/37 1/37
Ekonomika ir verslumas         1/37 1/37 1/37 1/37
Dailė 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37
Muzika 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37
Technologijos 1/37 1/37 31/37 31/37 1,5/55,5 1,5/55,5 1,5/55,5 1,5/55,5
Fizinis ugdymas 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74
Žmogaus sauga         0,5/18,5 0,5/18,5 0,5/18,5 0,5/18,5
Iš viso: 31/1147 31/1147 31/1147 31/1147 31/1147 31/1147 31/1147 31/1147
Lietuvių kalbos modulis 1/37 1/37 1/37 31/37        
Matematikos modulis         1/37 1/37 1/37 1/37
                 
Minimalus (privalomas) pamokų skaičius mokiniui per savaitę pagal BUP: 31/1147 31/1147 31/1147 31/1147 32/1184 32/1184 32/1184 32/1184
Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti pagal BUP: 7/259 7/259 7/259 7/259 7/259 7/259 7/259 7/259
Neformalusis švietimas pagal BUP: 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74

 

 ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJA

 VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI SKIRIAMŲ

PAMOKŲ SKAIČIUS 

2021-2022 m. m. / 2022-2023 m. m.

Dalykas / kursas / klasė 3e 3g 3k 3s 36 sav. 4e 4g 4k 4s 33 sav.
Dorinis ugdymas:          
Filosofinė etika   36      
Psichologinė etika       33  
Kalbos:          
Lietuvių kalba (gimtoji) B/A 180   165  
Užsienio kalba B1/B2 144   132  
Užsienio kalba A1/A2 108   99  
Socialinis ugdymas:          
Istorija B/A 72/108   66/99  
Geografija B/A 72/108   66/99  
Matematika B/A 108/180   99/132  
Informacinės technologijos B/A 36/72   33/66  
Gamtamokslinis ugdymas:          
Biologija B/A 72/108   66/99  
Fizika B/A 72/108   66/132  
Chemija B/A 72/108   66/99  
Meninis ugdymas ir technologijos: B/A 72/108   66/99  
Dailė          
Muzika          
Teatras          
Šokis          
Fotografija ir filmų kūrimas          
Technologijos:          
medžiagų apdirbimas          
tekstilė ir apranga          
Fizinis ugdymas: B/A 72/108   66/99  
Privalomai pasirenkamasis dalykas:          
Lotynų kalba       66  
Pasirenkamieji dalykai:          
Ekonomika   72   66  
Braižyba   72      
Žmogaus sauga integruojama į dalykus          
Projektinė veikla integruojama į ugdymą          
Minimalus (privalomas) pamokų skaičius mokiniui per savaitę pagal BUP:   28   28  
Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti pagal BUP:   Po 420 klasei   Po 420 klasei  
Neformaliojo švietimo valandų skaičius pagal BUP:   Po 111 klasei   Po 99 klasei  
Maksimalus klasei skiriamų pamokų skaičius per savaitę vidurinio ugdymo programai įgyvendinti:   Po 51 klasei   Po 51 klasei  

Informacija atnaujinta: 2022-12-02