Ugdymo programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius

 ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJA

 PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI SKIRIAMŲ

PAMOKŲ SKAIČIUS

2015-2017 m.m.

Dalykas/ klasė

1e

1g

1k

1s

Iš viso m.m.:

2e

2g

2k

2s

Iš viso m.m.:
Dorinis ugdymas

1

1

1

1

34

1

1

1

1

34
Lietuvių kalba

4

4

4

4

136

5

5

5

5

170
Užsienio kalba(1-oji)

3

3

3

3

102

3

3

3

3

102
Užsienio kalba (2-oji)

2

2

2

2

68

2

2

2

2

68
Matematika

4

4

4

4

136

3

3

3

3

105
Informacinės technologijos

1

1

1

1

34

1

1

1

1

34
Biologija

2

2

2

2

68

1

1

1

1

34
Chemija

2

2

2

2

68

2

2

2

2

68
Fizika

2

2

2

2

68

2

2

2

2

68
Istorija

2

2

2

2

68

2

2

2

2

68
Pilietiškumo pagrindai

1

1

1

1

34

1

1

1

1

34
Geografija

2

2

2

2

68

1

1

1

1

34
Ekonomika ir verslumas

1

1

1

1

34
Dailė

1

1

1

1

34

1

1

1

1

34
Muzika

1

1

1

1

34

1

1

1

1

34
Technologijos

1

1

1

1

34

1,5

1,5

1,5

1,5

52
Kūno kultūra

2

2

2

2

68

2

2

2

2

68
Žmogaus sauga

0,5

0,5

0,5

0,5

17
Lietuvių kalbos modulis

1

1

1

1

34
Matematikos modulis

1

1

1

1

34

Iš viso:

32

32

32

32

32

32

32

32

Minimalus (privalomas) pamokų skaičius mokiniui per savaitę pagal BUP:

31

31

31

31

31

31

31

31

Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti pagal BUP:

7

7

7

7

7

7

7

7

Neformalusis švietimas pagal BUP:

2

2

2

2

3

3

3

3

 

 

 ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJA

 VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI SKIRIAMŲ

PAMOKŲ SKAIČIUS

2015-2017 m.m.

 Dalykas / kursas / klasė

3e

3g

3k

3s

Iš viso m.m.:

4e

4g

4k

4s

Iš viso m.m.:
Dorinis ugdymas:
Filosofinė etika

1

34

Psichologinė etika

1

33

Kalbos:
Lietuvių kalba (gimtoji)

A

5

170

5

135

Užsienio kalba

B1/B2

4

136

4

132

Užsienio kalba

A1/A2

3

102

3

99

Socialinis ugdymas:
Istorija

B/A

2/3

68/102

2/3

66/99

Geografija

B/A

2/3

68/102

2/3

66/99

Matematika

B/A

3/5

102/170

3/4

99/132

Informacinės technologijos

B/A

1/2

34/68

1/2

33/66

Gamtamokslinis ugdymas:
Biologija

B/A

2/3

68/102

2/3

66/99

Fizika

B/A

2/3

68/102

2/4

66/99

Chemija

B/A

2/3

68/102

2/3

66/99

Meninis ugdymas ir technologijos:

B/A

2/3

68/102

2/3

66/99

Dailė
Muzika
Teatras
Šokis
Fotografija ir filmų kūrimas
Technologijos:
Medžiagų apdirbimas
Tekstilė ir apranga
Kūno kultūra:

2/4

68/136

2/4

66/132

Bendroji kūno kultūra
Pasirinkta sporto šaka – krepšinis
Pasirinkta sporto šaka – aerobika
Pasirinkta sporto šaka – tinklinis
Pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai:
Lotynų kalba

2

66

Ekonomika

2

68

2

66

Braižyba

2

68

Žmogaus sauga integruojama į dalykus
Projektinė veikla integruojama į ugdymą
Minimalus (privalomas) pamokų skaičius mokiniui per savaitę pagal BUP:

28

28

Maksimalus (neprivalomas) pamokų skaičiusmokiniui per savaitę:

35

35

Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti pagal BUP:

Po 12 klasei

Po12 klasei

Neformalusis švietimas pagal BUP:

Po 3 klasei

Po 3 klasei

Maksimalus klasei skiriamų pamokų skaičius per savaitę vidurinio ugdymo programai įgyvendinti:

Po 51 klasei

Po 51 klasei