Ugdymo programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius

 ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJA

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI SKIRIAMŲ

PAMOKŲ SKAIČIUS

 
2017-2019 m.m.  
Dalykas/ klasė 1e 1g 1k 2e 2g 2k 2s  
Dorinis ugdymas 1 1 1 1 1 1 1  
Lietuvių kalba 4 4 4 5 5 5 5  
Užsienio kalba(1-oji) 3 3 3 3 3 3 3  
Užsienio kalba (2-oji) 2 2 2 2 2 2 2  
Matematika 4 4 4 3 3 3 3  
Informacinės technologijos 1 1 1 1 1 1 1  
Biologija 2 2 2 1 1 1 1
Chemija 2 2 2 2 2 2 2
Fizika 2 2 2 2 2 2 2
Istorija 2 2 2 2 2 2 2
Pilietiškumo pagrindai 1 1 1 1 1 1 1
Geografija 2 2 2 1 1 1 1
Ekonomika ir verslumas       1 1 1 1
Dailė 1 1 1 1 1 1 1
Muzika 1 1 1 1 1 1 1
Technologijos 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5
Kūno kultūra 2 2 2 2 2 2 2
Žmogaus sauga       0,5 0,5 0,5 0,5
Lietuvių kalbos modulis 1 1 1        
Matematikos modulis       1 1 1 1
Iš viso: 32 32 32 32 32 32 32
Minimalus (privalomas) pamokų skaičius mokiniui per savaitę pagal BUP: 31 31 31 31 31 31 31
Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti pagal BUP: 7 7 7 7 7 7 7
Neformalusis švietimas pagal BUP: 2 2 2 3 3 3 3
               

 ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJA

 VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI SKIRIAMŲ

PAMOKŲ SKAIČIUS 

2017-2019 m.m.
 

Dalykas / kursas / klasė

 

3e 3g 3k 3s   4e 4g 4k 4s  
Dorinis ugdymas:          
Filosofinė etika   1      
Psichologinė etika       1  
Kalbos:          
Lietuvių kalba (gimtoji) A 5   5  
Užsienio kalba B1/B2 4   4  
Užsienio kalba A1/A2 3   3  
Socialinis ugdymas:          
Istorija B/A 2/3   2/3  
Geografija B/A 2/3   2/3  
Matematika B/A 3/5   3/4  
Informacinės technologijos B/A 1/2   1/2  
Gamtamokslinis ugdymas:          
Biologija B/A 2/3   2/3  
Fizika B/A 2/3   2/4  
Chemija B/A 2/3   2/3  
Meninis ugdymas ir technologijos: B/A 2/3   2/3  
Dailė          
Muzika          
Teatras          
Šokis          
Fotografija ir filmų kūrimas          
Technologijos:          
medžiagų apdirbimas          
tekstilė ir apranga          
Kūno kultūra: B/A 2/3   2/3  
Bendroji kūno kultūra          
Pasirinkta sporto šaka – krepšinis          
Pasirinkta sporto šaka – aerobika          
Pasirinkta sporto šaka – tinklinis          
Pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai:          
Lotynų kalba       2  
Ekonomika   2   2  
Braižyba   2      
           
Žmogaus sauga integruojama į dalykus          
Projektinė veikla integruojama į ugdymą          
Minimalus (privalomas) pamokų skaičius mokiniui per savaitę pagal BUP:   28   28  
Maksimalus (neprivalomas) pamokų skaičius

mokiniui per savaitę:

  35   35  
Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti pagal BUP:   Po 12 klasei   Po12 klasei  
Neformalusis švietimas pagal BUP:   Po 3 klasei   Po 3 klasei  
Maksimalus klasei skiriamų pamokų skaičius per savaitę vidurinio ugdymo programai įgyvendinti:   Po 51 klasei   Po 51 klasei