Ugdymo programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius

 

 

   

ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJA

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI SKIRIAMŲ

PAMOKŲ SKAIČIUS

 

 

2019-2020 m.m.

Dalykas/ klasė 1e 1g 1k 1s 2e 2g 2k 2s
Dorinis ugdymas 37/1 37/1 37/1 37/1 37/1 37/1 37/1 37/1
Lietuvių kalba 148/4 148/4 148/4 148/4 185/5 185/5 185/5 185/5
Užsienio kalba(1-oji) 111/3 111/3 111/3 111/3 111/3 111/3 111/3 111/3
Užsienio kalba (2-oji) 74/2 74/2 74/2 74/2 74/2 74/2 74/2 74/2
Matematika 148/4 148/4 148/4 148/4 111/3 111/3 111/3 111/3
Informacinės technologijos 37/1 37/1 37/1 37/1 37/1 37/1 37/1 37/1
Biologija 74/2 74/2 74/2 74/2 37/1 37/1 37/1 37/1
Chemija 74/2 74/2 74/2 74/2 74/2 74/2 74/2 74/2
Fizika 74/2 74/2 74/2 74/2 74/2 74/2 74/2 74/2
Istorija 74/2 74/2 74/2 74/2 74/2 74/2 74/2 74/2
Pilietiškumo pagrindai 37/1 37/1 37/1 37/1 37/1 37/1 37/1 37/1
Geografija 74/2 74/2 74/2 74/2 37/1 37/1 37/1 37/1
Ekonomika ir verslumas         37/1 37/1 37/1 37/1
Dailė 37/1 37/1 37/1 37/1 37/1 37/1 37/1 37/1
Muzika 37/1 37/1 37/1 37/1 37/1 37/1 37/1 37/1
Technologijos 37/1 37/1 37/1 37/1 37/1 37/1 37/1 37/1
Fizinis ugdymas 74/2 74/2 74/2 74/2 74/2 74/2 74/2 74/2
Žmogaus sauga         18,5/0,5 18,5/0,5 18,5/0,5 18,5/0,5
Iš viso: 31/1147 31/1147 31/1147 31/1147 31/1147 31/1147 31/1147 31/1147
Lietuvių kalbos modulis 37/1 37/1 37/1 37/1        
Matematikos modulis         37/1 37/1 37/1 37/1
                 
Minimalus (privalomas) pamokų skaičius mokiniui per savaitę pagal BUP: 31/1147 31/1147 31/1147 31/1147 31/1147 31/1147 31/1147 31/1147
Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti pagal BUP: 7/259 7/259 7/259 7/259 7/259 7/259 7/259 7/259
Neformalusis švietimas pagal BUP: 2/74 2/74 2/74 2/74 3/111 3/111 3/111 3/111

 

 

ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJA

 VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI SKIRIAMŲ

PAMOKŲ SKAIČIUS 

2019-2020 m.m.

Dalykas / kursas / klasė 3r 3v 3h   37 sav. 4e 4g 4k 4s 33 sav.
Dorinis ugdymas:          
Filosofinė etika   37      
Psichologinė etika       33  
Kalbos:          
Lietuvių kalba (gimtoji) B/A 185   165  
Užsienio kalba B1/B2 148   132  
Užsienio kalba A1/A2 111   99  
Socialinis ugdymas:          
Istorija B/A 74/111   66/99  
Geografija B/A 74/111   66/99  
Matematika B/A 111/185   99/132  
Informacinės technologijos B/A 37/74   33/66  
Gamtamokslinis ugdymas:          
Biologija B/A 74/111   66/99  
Fizika B/A 74/111   66/99  
Chemija B/A 74/111   66/99  
Meninis ugdymas ir technologijos: B/A 74/111   66/99  
Dailė          
Muzika          
Teatras          
Šokis          
Fotografija ir filmų kūrimas          
Technologijos:          
medžiagų apdirbimas          
tekstilė ir apranga          
Fizinis ugdymas: B/A 74/111   66/99  
Privalomai pasirenkamasis dalykas:          
Lotynų kalba       66  
Pasirenkamieji dalykai:          
Ekonomika   74   66  
Braižyba   74      
Žmogaus sauga integruojama į dalykus          
Projektinė veikla integruojama į ugdymą          
Minimalus (privalomas) pamokų skaičius mokiniui per savaitę pagal BUP:   28   28  
Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti pagal BUP:   Po 420 klasei   Po 420 klasei  
Maksimalus klasei skiriamų pamokų skaičius per savaitę vidurinio ugdymo programai įgyvendinti:   Po 51 klasei   Po 51 klasei