Mokinio projektinis darbas

PATVIRTINTA

Šilutės Vydūno gimnazijos direktoriaus

2018-10-30 įsakymu V1.6-166

 

ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJOS

 MOKINIO PROJEKTINIO DARBO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Mokinio projektinio darbo paskirtis – ugdyti mokinio bendras kompetencijas ir gyvenimo įgūdžius bei plėtoti jo gabumus.
 2. Mokinių individualūs ar grupiniai projektiniai darbai mokinio laisvai pasirinkta tema privalomai vykdomi gimnazijos II – III klasėse.

II SKYRIUS

MOKINIO PROJEKTINIO DARBO SAMPRATA, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Mokinio projektinis darbas yra integrali ugdymo forma, paremta projektų metodo būdingais nuoseklumo principais: problemos iškėlimu, aptarimu, analize, sprendimo būdų paieška, veikla, rezultatų aptarimu, vertinimu.
 2. Mokinio projektinio darbo tikslai:

4.1.      individualizuoti ugdymosi turinį;

4.2.      integruoti įvairių dalykų žinias, mokėjimus ir įgūdžius;

4.3.      stiprinti mokinių akademinės ir praktinės veiklos motyvaciją;

4.4.      skatinti studijų krypties ir profesinio pašaukimo paieškas;

4.5.      atlikti tyrimą ar sukurti produktą (jo dalį) mokinio pasirinktam brandos darbui;

4.6.      paruošti mokinius studijoms aukštosiose mokyklose.

 1. Mokinio projektinio darbo uždaviniai:

5.1.      praktinis teorinių žinių panaudojimas;

5.2.      informacijos paieškos įgūdžių vystymas;

5.3.      savarankiškas kūrybinių ir techninių problemų sprendimas;

5.4.      komandinio ir individualaus darbo mokymasis;

5.5.      asmeninės atsakomybės už darbo rezultatą ugdymas.

III SKYRIUS

MOKINIO PROJEKTINIO DARBO STRUKTŪRA IR JO RENGIMAS

 1. Mokinys renkasi dalyką (-us) ar ugdymo sritį (-is), iš kurių rengs projektinį darbą.
 2. Projektinio darbo idėją ar temą mokinys pateikia savarankiškai ar konsultuodamasis su projektinio darbo vadovu.
 3. Mokinys ir projektinio darbo vadovas pasirašo projektinio darbo įgyvendinimo planą (1 priedas).
 4. Projektiniai darbai gali būti vienerių arba dvejų metų trukmės.
 5. Projektinį darbą sudaro trys dalys: procesas, rezultatas, pristatymas:

10.1.    darbo procesas vyksta mokslo metų eigoje, projektinio darbo vadovui organizuojant pagal poreikį 5 trumpalaikes konsultacijas vienai temai ir po 1 konsultaciją kiekvieno mokinio aprašui aptarti; projektiniams darbams vykdyti gali būti sudaromos darbo grupės per neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus iš mišrių arba panašių polinkių, interesų mokinių;

10.2.    atlikto darbo rezultatas pateikiamas projektinio darbo apraše (kiekvienas mokinys rengia individualų aprašą) ir įrašomas kompaktiniame diske (3-5 priedai), kurį projektinio darbo vadovas kartu su užpildytu mokinio projektinio darbo įgyvendinimo planu pristato mokino projekto koordinavimo darbo grupei likus 10 darbo dienų iki projektinių darbų pristatymo konferencijos; taip pat kompaktiniame diske įrašoma pristatymo konferencijoje pateiktis;

10.3.    darbo pristatymas vyksta vienoje iš 4-5 per mokslo metus organizuojamų projektinių darbų pristatymo konferencijoje, į kurią atvykstą mokinys ir jo darbo vadovas.

 1. Projektiniai darbai pradedami rugsėjo mėnesį ir pristatomi projektinio darbo įgyvendinimo plane nurodytu laiku.

IV SKYRIUS

PROJEKTINIŲ DARBŲ APSKAITA IR VERTINIMAS

 1. Projektinio darbo vadovas iki spalio 1 d. užpildo mokinių projektinių darbų sąrašą (2 priedas) ir įkelia į aplanką Pedagogai → Bendras → Mokinio_projektinis_darbas.
 2. Iki spalio 15 d. mokinio projektinio darbo koordinavimo darbo grupės atsakingas narys rengia projektinių darbų tematikos suvestinę, kuri aprobuojama Metodinėje taryboje.
 3. Vėlesnis vadovo ir temos pakeitimas derinamas su direktoriaus pavaduotoju ugdymui.
 4. Mokinio projektinis darbas pristatomas, aptariamas ir įvertinamas vienoje iš gimnazijos Mokinių projektinių darbų pristatymo konferencijų.
 5. Mokinio projektinis darbas po pristatymo tampa gimnazijos nuosavybe.
 6. Mokinio įgytų kompetencijų rengiant projektinį darbą įvertinimas:

17.1.    darbo vadovas vertina projektinio darbo procesą ir rezultatą, sudaryta mokinių projektinių darbų pristatymo konferencijos vertinimo komisija – darbo aprašą ir pristatymą;

17.2.    mokinių projektiniai darbai vertinami pagal kriterijus:

Veiklos sritys Vertinimo kriterijai Vertinimo kriterijų požymiai (maksimalūs) Taškai
Projektinio darbo planavimas Savarankiškas darbo idėjos ir temos pateikimas, plano sudarymas Mokinys pats ar konsultuodamasis su darbo vadovu generuoja projekto idėjas ir pateikia savarankiškai suformuluotą temą ir nuoseklų (su datomis) darbo atlikimo planą. 0-10

(vertina vadovas)

Projektinio darbo atlikimo eiga Tarpinių veiklos rezultatų pristatymas vadovui Mokinys pristato tarpines atlikto projektinio darbo veiklas ir rezultatus, juos įsivertina, numato jeigu reikia korekcijas. 0-10

(vertina vadovas)

Projekto atlikimas Tyrimo ar produkto atitiktis darbo temai, tikslui ir uždaviniams Pateiktas tyrimas ar produktas atitinka projektinio darbo temą, tikslą ir uždavinius. 0-10

(vertina vadovas)

Produkto sukūrimas Kūrybingų idėjų iškėlimas ir įgyvendinimas Tyrimui atlikti ar produktui sukurti iškeltos ir įgyvendintos kūrybingos idėjos. 0-10

(vertina vadovas)

Informacijos rinkimas Tikslingas informacijos, medžiagų, priemonių, prietaisų naudojimas Atliekant tyrimą ar kuriant produktą tikslingai pasinaudota pasirinkta informacija, medžiagomis, priemonėmis, prietaisais. 0-10

(vertina vadovas)

Projektinio darbo praktinė nauda Tyrimo ar produkto aktualumas Įvardijamas tyrimo ar produkto aktualumas ir rezultatai argumentuotai pagrindžiami. 0-10

(vertina vadovas)

Refleksija ir įsivertinimas Argumentuotas įsivertinimas Mokinys projektinio darbo refleksijoje argumentuotai įsivertina, kaip sekėsi planuoti, atlikti projektinį darbą, pasiekti darbo tikslą, nurodyti, kurių dalykų išmoko. 0-10

(vertina vadovas)

Aprašo rengimas Tinkama projektinio darbo aprašo struktūra Apraše nuosekliai pateiktos visos projektinio darbo struktūrinės dalys, yra titulinis lapas, turinys, literatūros / šaltinių sąrašas, priedai. 0-10

(vertina komisija)

Kalbėjimas Tinkama komunikacinė raiška Bendravimo su klausytojais raiška yra tinkama, paisoma kalbos normų. Į pateiktus klausimus atsakoma konkrečiai ir aiškiai. 0-10

(vertina komisija)

Vizualizacija Tinkamas pristatymas Pristatymas tinkamai struktūruotas, pakankamai vizualus. Mokinio apranga ir laikysena tinkama. 0-10

(vertina komisija)

17.3.    galutinį projektinio darbo įvertinimą taškais sudaro darbo vadovo skirtų taškų ir vertinimo komisijos skirtų taškų suma. Maksimalus skiriamų taškų skaičius – 100. Taškai konvertuojami į dešimtbalės sistemos įvertinimą pagal šią atitiktį:

Taškai 0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100
Įvertinimas neišlaikyta 4 5 6 7 8 9 10
 1. Visos projektinio darbo dalys mokiniui yra privalomos. Jei bent viena projektinio darbo dalis yra neatlikta, brandos darbas nevertinamas ir galutinis įvertinimas yra „neišlaikyta“.
 2. Mokinių projektinių darbų įvertinimai įrašomi projektinio darbo įgyvendinimo plane, įvertinimo protokole ir dienyne.
 3. Mokinio projektinio darbo įvertinimai įrašomi ugdymo programos baigimo dokumentuose.
 4. Gavęs argumentuotą projektinio darbo autoriaus ir/ar vadovo prašymą, gimnazijos direktorius įsakymu gali pratęsti, atidėti arba užskaityti projektinio darbo vykdymą.

PRIEDAI