Mokinio projektinis darbas

2022-2023 m. m. Mokinių projektinių darbų pristatymo konferencijų datos (vieta ir sąrašai bus paskelbti prieš konferenciją):

2022-12-08 po 7 pamokų
2023-03-02 po 7 pamokų
2023-04-06 po 7 pamokų
2023-05-18 po 7 pamokų
2023-06-12   14.00 val.

PATVIRTINTA

Šilutės Vydūno gimnazijos direktoriaus

2020-11-13 įsakymu V1.6-125

ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJOS

 

MOKINIO PROJEKTINIO DARBO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Mokinio projektinio darbo paskirtis – ugdyti mokinio bendras kompetencijas ir gyvenimo įgūdžius bei plėtoti jo gabumus.
 2. Mokinių individualūs ar grupiniai projektiniai darbai mokinio laisvai pasirinkta tema privalomai vykdomi gimnazijos II – III klasėse.

 

II SKYRIUS

MOKINIO PROJEKTINIO DARBO SAMPRATA, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

 1. Mokinio projektinis darbas yra integrali ugdymo forma, paremta projektų metodo būdingais nuoseklumo principais: problemos iškėlimu, aptarimu, analize, sprendimo būdų paieška, veikla, rezultatų aptarimu, vertinimu.
 2. Mokinio projektinio darbo tikslas:

4.1.      individualizuoti ugdymosi turinį;

4.2.      integruoti įvairių dalykų žinias, mokėjimus ir įgūdžius;

4.3.      stiprinti mokinių akademinės ir praktinės veiklos motyvaciją;

4.4.      skatinti studijų krypties ir profesinio pašaukimo paieškas;

4.5.      atlikti tyrimą ar sukurti produktą (jo dalį) mokinio pasirinktam brandos darbui;

4.6.      paruošti mokinius studijoms aukštosiose mokyklose.

 1. Mokinio projektinio darbo uždaviniai:

5.1.      praktinis teorinių žinių panaudojimas;

5.2.      informacijos paieškos įgūdžių vystymas;

5.3.      savarankiškas kūrybinių ir techninių problemų sprendimas;

5.4.      komandinio ir individualaus darbo mokymasis;

5.5.      asmeninės atsakomybės už darbo rezultatą ugdymas.

 

III SKYRIUS

MOKINIO PROJEKTINIO DARBO STRUKTŪRA IR JO RENGIMAS

 

 1. Mokinys renkasi dalyką (-us) ar ugdymo sritį (-is), iš kurių rengs projektinį darbą.
 2. Projektinio darbo idėją ar temą mokinys pateikia savarankiškai ar konsultuodamasis su projektinio darbo vadovu.
 3. Mokinys ir projektinio darbo vadovas pasirašo projektinio darbo įgyvendinimo planą (1 priedas).
 4. Projektiniai darbai gali būti vienerių arba dvejų metų trukmės.
 5. Projektinį darbą sudaro trys dalys: procesas, rezultatas, pristatymas:

10.1.    darbo procesas vyksta mokslo metų eigoje, projektinio darbo vadovui organizuojant trumpalaikes konsultacijas projekto vykdymui ir kiekvieno mokinio darbo aprašui aptarti; projektiniams darbams vykdyti gali būti sudaromos darbo grupės per neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus iš mišrių arba panašių polinkių, interesų mokinių;

10.2.    atlikto darbo rezultatas pateikiamas projektinio darbo apraše (kiekvienas mokinys rengia individualų aprašą); parengęs darbo aprašą ir pristatymo konferencijoje pateiktį, mokinys kartu su vadovu suformuoja aplanką, kurį įkelia į Pedagogai → Bendras → Mokinio_projektinis_darbas (gimnazijoje organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu – į MS Teams platformos komandos MOKINIO PROJEKTINIS DARBAS → Bendrasis → Failai) ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki projektinių darbų pristatymo konferencijos.

10.3.    darbas pristatomas vienoje iš 4-5 per mokslo metus organizuojamų projektinių darbų pristatymo konferencijoje, į kurią atvyksta mokinys ir jo darbo vadovas.

 1. Projektiniai darbai pradedami rugsėjo mėnesį ir pristatomi projektinio darbo įgyvendinimo plane nurodytu laiku.

 

IV SKYRIUS

PROJEKTINIŲ DARBŲ APSKAITA IR VERTINIMAS

 

 1. Projektinio darbo vadovas iki spalio 1 d. užpildo mokinių projektinių darbų sąrašą (2 priedas) ir įkelia į aplanką Pedagogai → Bendras → Mokinio_projektinis_darbas.
 2. Iki spalio 15 d. mokinio projektinio darbo koordinavimo darbo grupės atsakingas narys rengia projektinių darbų tematikos suvestinę, kuri aprobuojama Metodinėje taryboje.
 3. Vėlesnis vadovo ir temos pakeitimas derinamas su direktoriaus pavaduotoju ugdymui.
 4. Mokinio projektinis darbas pristatomas, aptariamas ir įvertinamas vienoje iš gimnazijos Mokinių projektinių darbų pristatymo konferencijų.
 5. Mokinio projektinis darbas po pristatymo tampa gimnazijos nuosavybe.
 6. Mokinio įgytų kompetencijų rengiant projektinį darbą įvertinimas:

17.1.    darbo vadovas vertina projektinio darbo procesą, rezultatą ir darbo aprašą, sudaryta mokinių projektinių darbų pristatymo konferencijos vertinimo komisija – projektinio darbo aprašo struktūrą ir įforminimo reikalavimus;

17.2.    mokinių projektiniai darbai vertinami pagal kriterijus:

 

Veiklos sritys Vertinimo kriterijai Vertinimo kriterijų požymiai (maksimalūs) Taškai
Projektinio darbo planavimas Savarankiškas darbo idėjos ir temos pateikimas, plano sudarymas Mokinys pats ar konsultuodamasis su darbo vadovu generuoja projekto idėjas ir pateikia savarankiškai suformuluotą temą ir nuoseklų (su datomis) darbo atlikimo planą. 0-5

(vertina vadovas)

Informacijos rinkimas Tikslingas informacijos, medžiagų, priemonių, prietaisų naudojimas Atliekant tyrimą ar kuriant produktą tikslingai pasinaudota pasirinkta informacija, medžiagomis, priemonėmis, prietaisais. 0-5

(vertina vadovas)

Projektinio darbo atlikimo eiga Tarpinių veiklos rezultatų pristatymas vadovui Mokinys pristato tarpines atlikto projektinio darbo veiklas ir rezultatus, juos įsivertina, numato jeigu reikia korekcijas. 0-10

(vertina vadovas)

Produkto sukūrimas Kūrybingų idėjų iškėlimas ir įgyvendinimas Tyrimui atlikti ar produktui sukurti iškeltos ir įgyvendintos kūrybingos idėjos. 0-10

(vertina vadovas)

Projekto atlikimas Tyrimo ar produkto atitiktis darbo temai, tikslui ir uždaviniams. Darbo aprašo įforminimas Pateiktas tyrimas ar produktas atitinka projektinio darbo temą, tikslą ir uždavinius. Aprašant jį nuosekliai pateiktos visos projektinio darbo struktūrinės dalys (3 priedas). 0-10

(vertina vadovas)

Projektinio darbo praktinė nauda Tyrimo ar produkto aktualumas Įvardijamas tyrimo ar produkto aktualumas ir rezultatai argumentuotai pagrindžiami. 0-10

(vertina vadovas)

Refleksija ir įsivertinimas Argumentuotas įsivertinimas Mokinys projektinio darbo refleksijoje argumentuotai įsivertina, kaip sekėsi planuoti, atlikti projektinį darbą, pasiekti darbo tikslą, nurodyti, kurių dalykų išmoko. 0-10

(vertina vadovas)

Projektinio darbo įforminimo reikalavimų įgyvendinimas. Vizualizacija Tinkama projektinio darbo aprašo struktūra ir IT taikymas Mokinio projektinio darbo aprašo struktūra ir jo įforminimas atitinka reikalavimus (3 priedas, 4 priedas, 5 priedas) 0-20

(vertina komisija)

Kalbėjimas Tinkama komunikacinė raiška. Tinkamas pristatymas Bendravimo su klausytojais raiška yra tinkama, paisoma kalbos normų. Į pateiktus klausimus atsakoma konkrečiai ir aiškiai. Pristatymas tinkamai struktūruotas, pakankamai vizualus. Mokinio apranga ir laikysena tinkama. 0-20

(vertina komisija)

 

17.3.    galutinį projektinio darbo įvertinimą taškais sudaro darbo vadovo skirtų taškų ir vertinimo komisijos skirtų taškų suma. Maksimalus skiriamų taškų skaičius – 100. Taškai konvertuojami į dešimtbalės sistemos įvertinimą pagal šią atitiktį:

 

Taškai 0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100
Įvertinimas neišlaikyta 4 5 6 7 8 9 10

 

 1. Mokinio projektinio darbo galutinis įvertinimas:

18.1.    visos projektinio darbo dalys mokiniui yra privalomos; jei bent viena projektinio darbo dalis yra neatlikta, projektinis darbas nevertinamas ir galutinis įvertinimas yra „neišlaikyta“.

18.2.    jei projektinis darbas atliktas ne laiku (be priežasties), tai galutinis maksimalus įvertinimas yra 4 (keturi).

 1. Mokinių projektinių darbų įvertinimai įrašomi projektinio darbo įgyvendinimo plane, įvertinimo protokole ir dienyne.
 2. Mokinio projektinio darbo įvertinimai įrašomi ugdymo programos baigimo dokumentuose.
 3. Gavęs argumentuotą projektinio darbo autoriaus ir/ar vadovo prašymą, gimnazijos direktorius įsakymu gali pratęsti, atidėti arba įskaityti projektinio darbo vykdymą.

PRIEDAI

Informacija atnaujinta: 2022-11-30