Mokinio projektinis darbas

Šilutės Vydūno gimnazijos 2015/2017 m. m. ugdymo plano XIII skirsnis

MOKINIO PROJEKTINIS DARBAS

 

1. Bendroms kompetencijoms ir gyvenimo įgūdžiams ugdyti bei gabumams plėtoti II – III gimnazijos klasėse vykdomi privalomi mokinių individualūs ar grupiniai projektiniai darbai mokinio laisvai pasirinkta tema.

2. Mokinio projektinis darbas yra integrali ugdymo forma, paremta projektų metodo būdingais nuoseklumo principais: problemos iškėlimu, aptarimu, analize, sprendimo būdų paieška, veikla, rezultatų aptarimu, vertinimu.

3. Mokinio projektinio darbo tikslai:

3.1.  individualizuoti ugdymosi turinį;

3.2.  integruoti įvairių dalykų žinias, mokėjimus ir įgūdžius;

3.3.  stiprinti mokinių akademinės ir praktinės veiklos motyvaciją;

3.4.  skatinti studijų krypties ir profesinio pašaukimo paieškas;

3.5.  paruošti mokinius studijoms aukštosiose mokyklose.

4. Mokinio projektinio darbo uždaviniai:

4.1.  praktinis teorinių žinių panaudojimas;

4.2.  informacijos paieškos įgūdžių vystymas;

4.3.  savarankiškas meninių ir techninių problemų sprendimas;

4.4.  komandinio ir individualaus darbo mokymasis;

4.5.  asmeninės atsakomybės už darbo rezultatą ugdymas.

5. Mokinio projektinio darbo vykdymo tvarka:

5.1.  projektiniai darbai pradedami rugsėjo mėnesį ir pristatomi kovo mėnesį;

5.2.  projektiniai darbai gali būti vienerių arba dvejų metų trukmės;

5.3.  mokinys projektinio darbo temą ir formą renkasi derindamas su mokytoju;

5.4.  mokinys ir projektinio darbo vadovas pasirašo projektinio darbo įgyvendinimo planą;

5.5.  iki spalio 1 d. direktoriaus pavaduotojas ugdymui rengia projektinių darbų tematikos suvestinę, ji aprobuojama Metodinėje taryboje;

5.6.  vadovo ir temos pakeitimas derinamas su direktoriaus pavaduotoju ugdymui;

5.7.  per neformaliojo ugdymo užsiėmimus iš mišrių arba panašių polinkių, interesų mokinių gali būti sudaromos darbo grupės projektiniams darbams vykdyti;

5.8.  mokiniams organizuojamos trumpalaikės (pagal poreikį) konsultacijos, kurios neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį;

5.9.  projektinis darbas pristatomas, aptariamas ir įvertinamas gimnazijos Mokinių projektinių darbų pristatymo konferencijoje kovo mėnesį tradicinės Vydūno savaitės metu;

5.10.  projektinio darbo aprašą mokiniai rengia kompaktinėje plokštelėje, mokinio projektinis darbas po pristatymo tampa gimnazijos nuosavybe.

6. Mokinio projektinio darbo įvertinimas:

6.1.  mokinių projektiniai darbai vertinami pagal kriterijus, kuriuos rengia Metodinės grupės ir tvirtina direktorius;

6.2.  projektinius darbus vertina gimnazijos mokytojų komisija;

6.3.  pratęsti, atidėti arba užskaityti projektinio darbo vykdymą gali gimnazijos direktorius, gavęs argumentuotą projektinio darbo autoriaus ir/ar vadovo prašymą;

6.4.  mokinių projektinių darbų įvertinimai įrašomi projektinio darbo įvertinimo protokole ir dienyne;

6.5.  mokinio projektinio darbo įvertinimai įrašomi ugdymo programos baigimo dokumentuose.

Mokinio projektinio darbo įgyvendinimo planas

Titulinis_puslapis

CD_virselis