Mokinio projektinis darbas

Šilutės Vydūno gimnazijos 2017-2019 m. m. ugdymo plano XIII skirsnis

MOKINIO PROJEKTINIS DARBAS

78. Bendroms kompetencijoms ir gyvenimo įgūdžiams ugdyti bei gabumams plėtoti II – III gimnazijos klasėse vykdomi privalomi mokinių individualūs ar grupiniai projektiniai darbai mokinio laisvai pasirinkta tema.

79. Mokinio projektinis darbas yra integrali ugdymo forma, paremta projektų metodo būdingais nuoseklumo principais: problemos iškėlimu, aptarimu, analize, sprendimo būdų paieška, veikla, rezultatų aptarimu, vertinimu.

80. Mokinio projektinio darbo tikslai:

80.1. individualizuoti ugdymosi turinį;

80.2. integruoti įvairių dalykų žinias, mokėjimus ir įgūdžius;

80.3. stiprinti mokinių akademinės ir praktinės veiklos motyvaciją;

80.4. skatinti studijų krypties ir profesinio pašaukimo paieškas;

80.5. paruošti mokinius studijoms aukštosiose mokyklose.

81. Mokinio projektinio darbo uždaviniai:

81.1. praktinis teorinių žinių panaudojimas;

81.2. informacijos paieškos įgūdžių vystymas;

81.3. savarankiškas meninių ir techninių problemų sprendimas;

81.4. komandinio ir individualaus darbo mokymasis;

81.5. asmeninės atsakomybės už darbo rezultatą ugdymas.

82. Mokinio projektinio darbo vykdymo tvarka:

82.1. projektiniai darbai pradedami rugsėjo mėnesį ir pristatomi kovo mėnesį;

82.2. projektiniai darbai gali būti vienerių arba dvejų metų trukmės;

82.3. mokinys projektinio darbo temą ir formą renkasi derindamas su mokytoju;

82.4. mokinys ir projektinio darbo vadovas pasirašo projektinio darbo įgyvendinimo planą;

82.5. iki spalio 1d. direktoriaus pavaduotojas ugdymui rengia projektinių darbų tematikos suvestinę, ji aprobuojama Metodinėje taryboje;

82.6. vadovo ir temos pakeitimas derinamas su direktoriaus pavaduotoju ugdymui;

82.7. per neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus iš mišrių arba panašių polinkių, interesų mokinių gali būti sudaromos darbo grupės projektiniams darbams vykdyti;

82.8. mokiniams organizuojamos trumpalaikės (pagal poreikį) konsultacijos, kurios neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį;

82.9. projektinis darbas pristatomas, aptariamas ir įvertinamas gimnazijos Mokinių projektinių darbų pristatymo konferencijoje kovo mėnesį tradicinės Vydūno savaitės metu;

82.10. projektinio darbo aprašą mokiniai rengia kompaktinėje plokštelėje, mokinio projektinis darbas po pristatymo tampa gimnazijos nuosavybe.