Mokinio individualaus ugdymo planas

Šilutės Vydūno gimnazijos 2015/2017  m. m. ugdymo plano  III skirsnis

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

  1. Kiekvienam besimokančiam  pagal vidurinio ugdymo programą 3-4 gimnazijos klasių mokiniui sudaromas individualus ugdymo planas, kuriame nurodomi dalykai ar dalykų grupės, kurių mokosi, kokiu kursu ir kiek pamokų skiriama, kokius pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius mokinys mokosi, neformalaus švietimo bei mokymosi pagalbos pasirinkimai.
  2. Mokinys individualų ugdymo planą suderina su gimnazijos galimybėmis arba renkasi iš gimnazijos siūlomų variantų.
  3. Atsižvelgdama į AIKOS ir LAMA BPO informaciją dėl studijų ir mokymosi programų, gimnazija parengia pagal humanitarinių, menų, socialinių, fizinių, biomedicinos ar technologijų mokslų studijų mokymosi krypčių (patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1998-01-09 įsakymu Nr.30 „Dėl mokslo sričių, krypčių ir šakų klasifikacijos“) dalykų komplektus Mokinio individualaus ugdymo plano formą, mokiniui ją siūlo ir tėvams pristato susirinkimuose dėl ugdymo(si) krypties formavimo kovo-balandžio mėnesiais.
  4. Kiekvienas mokinys, kuris mokysis pagal vidurinio ugdymo programą, užpildo individualų ugdymo planą ir, dalyvaujant direktoriaus pavaduotojui ugdymui, Mokinių karjeros centro koordinatoriui, socialiniam pedagogui bei klasės auklėtojui, suderina jį gegužės-birželio mėnesiais Individualaus ugdymo plano derinimo pokalbyje.
  5. Individualus ugdymo planas sudaromas kiekvienam mokiniui, besimokančiam savarankiškai ar mokomam namie.
  6. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, gali būti sudaromas individualus ugdymo planas, kuris sudarytų galimybes stebėti mokinio pažangą.
  7. Susijusias su mokinio individualaus ugdymo plano sudarymu problemines situacijas sprendžia gimnazijos direktorius, atsižvelgdamas į mokinio ir jo tėvų pageidavimus, mokytojų rekomendacijas ir gimnazijos galimybes.

Gimnazijos siūlomų ugdymo krypčių ir studijų krypčių (studijų programų) dermė

Pasirinkto dalyko kurso, modulio keitimo tvarka