Mokinio individualus ugdymosi planas

Šilutės Vydūno gimnazijos 2019-2021 m. m. ugdymo plano II skyriaus antrasis skirsnis

 1. Siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos, kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir mokymosi poreikiams pritaikytas individualus ugdymosi planas, padedantis išsikelti tikslus, juos įgyvendinti, prisiimti asmeninę atsakomybę už mokymąsi.
 2. Kiekvienam besimokančiam pagal vidurinio ugdymo programą III-IV gimnazijos klasių mokiniui sudaromas individualus ugdymo planas, kuriame nurodomi dalykai ar dalykų grupės, kurių mokosi, kokiu kursu ir kiek pamokų skiriama, kokius pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius mokinys mokosi, neformalaus vaikų švietimo programų bei mokymosi pagalbos pasirinkimai.
 3. Mokinys individualų ugdymo planą suderina su gimnazijos galimybėmis arba renkasi iš gimnazijos siūlomų variantų.
 4. Atsižvelgdama į AIKOS ir LAMA BPO informaciją dėl studijų ir mokymosi programų, gimnazija parengia pagal humanitarinių ir menų, socialinių, fizinių ir biomedicinos ar technologijų mokslų studijų mokymosi krypčių dalykų komplektus Mokinio individualaus ugdymo plano formą, mokiniui ją siūlo ir tėvams pristato susirinkimuose dėl ugdymo(si) krypties formavimo kovo-balandžio mėnesiais.
 5. Kiekvienas mokinys, kuris mokysis pagal vidurinio ugdymo programą, užpildo individualų ugdymo planą ir, dalyvaujant direktoriui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui, Mokinių karjeros centro koordinatoriui, tvarkaraščio sudarytojui bei klasės vadovui, suderina jį birželio mėnesį Individualaus ugdymo plano derinimo pokalbyje.
 6. Pasirinkti dalykai ir dalykų moduliai mokiniui tampa privalomi.
 7. Besimokantys pagal vidurinio ugdymo programą mokiniai turi teisę keisti dalyko pasirenkamą programą ar programos kursą (A ↔ B):
  • III gimnazijos klasių mokinys – pirmąją po mokslo metų ugdymo proceso pabaigos savaitę;
  • IV gimnazijos klasės mokinys – paskutiniąją I pusmečio pabaigos savaitę.
 8. Dalyko ir kurso pakeitimą fiksuoja prašyme gimnazijos direktoriui ir parašu derina su dalyko mokytoju ir direktoriaus pavaduotoju ugdymui, informuoja klasės kuratorių.
 9. Keisti dalyko programą ar programos kursą mokinys gali atsiskaitęs (išlaikęs įskaitą) iš to dalyko programos, kurso, ar dalyko programos kursų skirtumų.
 10. Individualus ugdymo planas sudaromas kiekvienam mokiniui, besimokančiam savarankiškai ar mokomam namie, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, atvykusiam mokytis iš užsienio;
 11. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, gali būti sudaromas individualus ugdymo planas, kuris sudarytų galimybes siekti mokinio pažangą.
 12. Susijusias su mokinio individualaus ugdymo plano sudarymu problemines situacijas sprendžia gimnazijos direktorius, atsižvelgdamas į mokinio ir jo tėvų pageidavimus, mokytojų rekomendacijas ir gimnazijos galimybes.

Gimnazijos siūlomų ugdymo krypčių ir studijų krypčių (studijų programų) dermė

Pasirinkto dalyko kurso, modulio keitimo tvarka