Mokinio individualaus ugdymo planas

Šilutės Vydūno gimnazijos 2017-2019 m. m. ugdymo plano XII skirsnis

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS

  1. Kiekvienam besimokančiam pagal vidurinio ugdymo programą III-IV gimnazijos klasių mokiniui sudaromas individualus ugdymo planas, kuriame nurodomi dalykai ar dalykų grupės, kurių mokosi, kokiu kursu ir kiek pamokų skiriama, kokius pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius mokinys mokosi, neformalaus vaikų švietimo programų bei mokymosi pagalbos pasirinkimai.
  2. Mokinys individualų ugdymo planą suderina su gimnazijos galimybėmis arba renkasi iš gimnazijos siūlomų variantų.
  3. Atsižvelgdama į AIKOS ir LAMA BPO informaciją dėl studijų ir mokymosi programų, gimnazija parengia pagal humanitarinių, menų, socialinių, fizinių, biomedicinos ar technologijų mokslų studijų mokymosi krypčių dalykų komplektus Mokinio individualaus ugdymo plano formą, mokiniui ją siūlo ir tėvams pristato susirinkimuose dėl ugdymo(si) krypties formavimo kovo-balandžio mėnesiais.
  4. Kiekvienas mokinys, kuris mokysis pagal vidurinio ugdymo programą, užpildo individualų ugdymo planą ir, dalyvaujant direktoriaus pavaduotojui ugdymui, Mokinių karjeros centro koordinatoriui, socialiniam pedagogui bei klasės vadovui, suderina jį gegužės-birželio mėnesiais Individualaus ugdymo plano derinimo pokalbyje.
  5. Individualus ugdymo planas sudaromas kiekvienam mokiniui, besimokančiam savarankiškai ar mokomam namie.
  6. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, gali būti sudaromas individualus ugdymo planas, kuris sudarytų galimybes siekti mokinio pažangą.
  7. Susijusias su mokinio individualaus ugdymo plano sudarymu problemines situacijas sprendžia gimnazijos direktorius, atsižvelgdamas į mokinio ir jo tėvų pageidavimus, mokytojų rekomendacijas ir gimnazijos galimybes.

Gimnazijos siūlomų ugdymo krypčių ir studijų krypčių (studijų programų) dermė

Pasirinkto dalyko kurso, modulio keitimo tvarka