Gimnazisto uniformos nuostatai

PATVIRTINTA
Šilutės Vydūno gimnazijos direktoriaus
2012-11-20 įsakymu Nr. V1-6-170

 

GIMNAZISTO UNIFORMOS NUOSTATAI

 

1. Uniformos dėvėjimas yra gimnazisto pareiga, tai – pagarbos išraiška mokymo įstaigai, bendramoksliams, pedagogams.

2. Uniforma yra kasdienė ir šventinė.

3. Kasdienę gimnazisto uniformą dėvima darbo dienomis:

3.1. Vaikinams – tamsiai mėlynos spalvos švarkas, klasikinės formos kelnės arba džinsai, marškiniai arba marškinėliai.

3.2. Merginoms – tamsiai mėlynas švarkas, sijonas arba kelnės, palaidinė arba marškinėliai.

3.3. Vietoje švarko galima dėvėti mėlynus trikotažinius marškinėlius su gimnazijos ženklu.

4. Kasdienė gimnazisto uniforma dėvima nuo rugsėjo 1d. iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos.

5. Šventinė gimnazisto uniforma:

5.1. Vaikinams – tamsiai mėlynas švarkas, klasikinės formos kelnės arba džinsai, balti marškiniai ir kaklaraištis.

5.2. Merginoms – tamsiai mėlynas švarkas, sijonas arba kelnės, balta palaidinė.

6. Šventinė uniforma privaloma: rugsėjo 1-ąją, paskutinio skambučio šventėje, per egzaminus, olimpiadas, konkursus, gimnaziją reprezentuojančius oficialius renginius, gimnazijoje lankantis kviestiniams svečiams.

7. Jei mokinys atėjo į pamokas be uniformos, dalyko mokytojas privalo gimnazistą nusiųsti pas pavaduotoją arba direktorių rašyti pasiaiškinimo dėl Gimnazisto uniformos nuostatų nesilaikymo. Išsiaiškinus aplinkybes, nusprendžiama, ar gimnazistas turi persirengti, ar gali dalyvauti tos dienos pamokose be uniformos. Mokytojas nuostatus pažeidusių mokinių pavardes fiksuoja gimnazisto uniformos tikrinimo akte. Klasės auklėtojas ar kuratorius apie tai informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus).

8. Be uniformos mokinys į gimnaziją gali ateiti ugdymo plane numatytų netradicinių užsiėmimų (sporto švenčių, talkų, išvykų, švaros dienų ar pan.) metu arba turėdamas tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką prašymą su gimnazijos vadovų leidimu.

9. Mokytojui leidus galima nedėvėti uniformos per technologijų pamokas, atliekant užduotis, susijusias su darbine veikla, ruošiantis ir dalyvaujant renginiuose.

10. Kūno kultūros pamokose gimnazistas privalo vilkėti sportinę aprangą bei avalynę.

11. Vaiko gerovės komisija, mokinių taryba ir administracijos atstovai kartą per savaitę tikrina, kaip dėvimos uniformos. Rezultatai fiksuojami gimnazisto uniformos tikrinimo aktuose.

12. Gimnazistas, nesilaikantis gimnazisto uniformos nuostatų, svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose. Jam skiriamos Mokinio elgesio taisyklėse numatytos drausminamosios nuobaudos, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai).

13. Gimnazistui atsisakius dėvėti uniformą, gimnazija turi teisę nutraukti mokinio mokymosi sutartį su juo ar jo tėvais (globėjais, rūpintojais).