Ataskaitos

PRITARTA

Šilutės rajono savivaldybės

tarybos 2017- 02-23

sprendimu Nr. T1-588

 

ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJOS

DIREKTORĖS MARINOS STIRBIENĖS

2016 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

 

 1. Trumpa informacija apie mokyklą.

2016 metais Šilutės Vydūno gimnazijoje mokslo metus baigė 459, 2016-2017 m. m. pradėjo 443 mokiniai. Buvo sukomplektuota ir liko šiais mokslo metais 16 klasių. Dirbo 58 darbuotojai: t.t. 45 mokytojai (4-iems iš jų gimnazija – ne pagrindinė darbovietė), socialinis pedagogas, psichologas, 2 bibliotekininkai, inžinierius, raštvedys, vyr. buhalteris, direktoriaus pavaduotojas ūkiui, 6 darbininkai.

Gimnazija vykdo pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

 

 1. Iškeltų prioritetų įgyvendinimas.

Gimnazijos 2016 m. išsikelti tikslai ir uždaviniai yra įgyvendinti.

Pirmasis 2016 m. veiklos plane iškeltas tikslas – ugdymo proceso tobulinimas. Šio tikslo buvo siekiama įgyvendinant keturis uždavinius.

Pirmasis uždavinys – besimokančios organizacijos struktūros tobulinimas.

Gimnazijos mokytojai seminarų–diskusijų metu išskyrė gimnazijos vertybes ir kartu sukūrė jų apibrėžimus. Vadovaujantis išskirtomis vertybėmis, buvo atnaujintos gimnazijos misijos ir vizijos formuluotės. Buvo inicijuoti ir įgyvendinti bendradarbiavimo su Klaipėdos ir Tauragės progimnazijomis projektai. Bendradarbiavimo veiklų rezultatai pristatyti rajono švietimo įstaigų vadovams.

Antrasis uždavinys – gimnazijos mokinių tėvų informavimo ir švietimo sistemos modernizavimas.

Jau antri mokslo metai gimnazijoje atliekamos mokinių tėvų apklausos apie jų informavimo ir švietimo poreikius. Tyrimo duomenys išanalizuoti ir pristatyti gimnazijos bendruomenei tėvų susirinkimuose, metodinės tarybos ir mokytojų tarybos posėdžiuose, gimnazijos interneto svetainėje. 2016 metais atliktas gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas tiriant rodiklį „Tėvų pagalba mokantis“.

Trečiasis uždavinys – mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos sistemos funkcionavimo optimizavimas.

Vienas iš švietimo prioritetų 2016–2017 mokslo metams yra mokinių pamokų lankomumo gerinimas. Gimnazijoje šis ugdymo aspektas yra tobulinamas jau antri metai. 2016 m. sausio–balandžio mėnesiais atlikta gimnazijos parengtos mokinių pamokų lankomumo tvarkos laikymosi stebėseną,  rezultatai pristatyti mokytojų tarybos ir metodinės tarybos posėdžiuose. Remiantis stebėsenos rezultatais, sudaryta darbo grupė atnaujino mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarką. Tarpiniai stebėjimai rodo, kad pamokų lankomumas ir nepateisintai praleistų pamokų skaičius mažėja.

Ketvirtas uždavinys – mokinio individualios pažangos socialinėje veikloje tobulinimas.

Atlikta „Mokinio individualios pažangos“ (MIP) anketos srities „Socialiniai įgūdžiai“ mokinių įsivertinimo analizė. Atliktas mokinių savanorystės poreikių ir galimybių identifikavimas, sudaryta mokinių savanorystės ir socialinės veiklos atlikimo programą. Ši programa sėkmingai įgyvendinama 2016-2017 mokslo metais. Informacija apie mokinių atliekamas veiklas nuolat pristatoma gimnazijos interneto svetainėje.

Antrasis 2016 m. veiklos plane iškeltas tikslas – gimnazijos fizinės aplinkos tobulinimas.

Šio tikslo buvo siekiama įgyvendinant uždavinį tęsti gimnazijos aplinkos ir mokymosi bei darbo vietų modernizavimą.

Įgyvendinant šį uždavinį, naujomis IT priemonėmis aprūpinti mokytojų kambarys, pagalbos mokiniui specialistų, bibliotekos, buhalterijos, administracijos kabinetai. Tobulinant fizinę darbo aplinką įrengtas psichologo kabinetas. Pradėtas naujos sporto salės įrengimas. Parengtas ir pateiktas LR sporto departamentui projektas dėl naujos sporto salės aprūpinimo reikiama įranga. Įsigyta kompiuterio programa matematikos testams rengti.

Gimnazijos mokytojai už aktyvų programos „Egzaminatorius“ naudojimą apdovanoti šios programos naudojimo galimybėmis visus mokslo metus.

 1. Ryšiai su socialiniais partneriais ir vietos bendruomene.

Šilutės Vydūno gimnazija 2016 metais aktyviai bendradarbiavo su socialiniais partneriais. Bendradarbiauta pagal įvairias sritis.

1) Mokinių profesinio orientavimo tikslais:

2016-02-22 gimnazijos mokiniai klausėsi paskaitos „Kieno sapną sapnuoja lyderiai?“ („Aš – ateities lyderis“). Paskaitą  skaitė verslo vadybos konsultantas Aurimas Vietrinas;

2016-02-26 gimnazijos salėje vyko Klaipėdos universiteto Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto Filosofijos ir kultūrologijos katedros paskaita 3-4 klasių mokiniams „Iškeisk pamoką į filosofijos paskaitą“. Paskaitą skaitė Klaipėdos universiteto dėstytojai: prof. habil. dr. Dalia Marija Stančienė, prof. dr. Gintautas Vyšniauskas;

2016 m. balandį ketvirtokams IT pamoka vyko netradicinėje erdvėje – Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje. Pamoką vedė bibliotekos darbuotojas, vyresnysis bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius, Vydūno gimnazijos alumnas Donatas Dobilinskas;

2016-04-29 gimnazijos bibliotekoje Pasieniečių mokyklą vydūniečiams pristatė šios mokyklos kursantai, gimnazijos alumnai Rokas Rimkus ir Roberta Paulauskaitė;

2016-05-11 2s klasės mokiniai lankėsi AB „Šilutės baldai“  ir MB „Agsola“ – druskų kambaryje.

2) Bendradarbiauta su rajono švietimo įstaigomis:

2016-02-16 gimnazija priėmė rajono mokyklų atstovus į anglų kalbos oratorių konkursą tema ,,Sąžiningumui nereikia jokių taisyklių“;

2016 m. vasarį gimnazijos mokinių taryba pristatė gimnaziją Pamario ir Martyno Jankaus pagrindinėse mokyklose;

2016-05-12 gimnazijoje vyko dviejų gimnazijų, Vydūno ir Pirmosios, organizuota respublikinė mokinių anglų kalbos konferencija ,,Praeitis – dabartis – ateitis“;

2016-11-17 į gimnazijoje surengtą aukštųjų mokyklų mugę „Šilutė 2016“ buvo pakviesti ir atvyko Pirmosios, Vainuto, Ž. Naumiesčio, Švėkšnos gimnazijų ir Kintų skyriaus gimnazistai;

Nuo rugsėjo mėnesio gimnazijos 2s klasės mokinės bendrauja su Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ specialiojo ugdymo grupe „Saulutės“.

3) Siekiant sudaryti sąlygas asmeniui ugdyti demokratijos tradicijas įkūnijančius pilietinės ir politinės kultūros pagrindus:

2016-01-15 mokiniai dalyvavo Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos minėjime, vykusiame prie Šilutės rajono savivaldybės;

2016-01-25 gimnazijos bendruomenės nariai ketvirtą kartą dalyvavo naktiniame pėsčiųjų žygyje „Klaipėdos sukilėlių keliais“;

2016-04-02 vydūniečiai  dalyvavo pėsčiųjų žygyje „Gintaro kelias”. Gimnazijos mokytojai,  mokiniai ir jų tėveliai įveikė 14 kilometrų atstumą  nuo Palangos iki Šventosios;

2016-10-20 gimnazijos komanda dalyvavo  Klaipėdoje vykusiame EUROSCOLA konkurso, kurį  organizuoja Europos Sąjungos parlamentas, finale;

2016-10-28 gimnazija jau trečią kartą dalyvavo „Solidarumo bėgime“.

4) Ekologinio ugdymo srityje:

2016-02-06 grupė vydūniečių dalyvavo Nemuno deltos regioninio parko direkcijos organizuotame žygyje po Aukštumalos pelkę;

2016-04-07 mokyklos ekologai ir savanoriai mokiniai Norkaičių girininkijoje sodino medelius;

2016-04-14 gimnazijos pirmokai švarino aplinką prie Senojo ąžuolo;

2016 m. balandžio  7–23 dienomis  gimnazijoje vyko renginiai, skirti Pasaulinei žemės dienai;

2016-05-20 gimnazijos ekologai kartu su Šilutės turizmo informacijos centro kolektyvu dalyvavo baidarių žygyje, kurio metu buvo valoma Šyša ir jos pakrantės;

2016 m. birželio 8-9 dienomis 1e ir 1k mokiniai mokslo metus užbaigė Rambyno regioniniame parke;

2016-10-31 jaunieji gimnazijos ekologai dalijasi  įspūdžiais iš susitikimo su tarptautinio projekto „Gulbių skrydis“ koordinatoriais;

2016-12-09 gimnazijos ekologai vyko į jau tradicine tapusią kelionę, į Klaipėdoje esančius gyvūnų globos namus „Linksmosios pėdutės“.

5) Perteikiant jaunam žmogui tautinę bei etninę ir formuojant pasaulio dorovinę kultūras:

2016 m. rugsėjo 23-24 dienomis 2e ir 2k klasių mokiniai aplankė M. Jankaus muziejų;

2016-11-16 gimnazistai dalyvavo tarptautinės Tolerancijos dienos akcijoje.

 6) Bendradarbiauta nusikalstamumo, žalingų įpročių prevencijos bei sveikos gyvensenos propagavimo srityse:

2016-04-20  paskaitą „Ar žalingi įpročiai jūsų draugai?“ gimnazistams pristatė psichologas A. Šiukšta;

2016-03-16 paskaitą  „Gyvenimas yra gražus“ skaitė lektorė iš Klaipėdos L. Vitkauskienė;

2016-10-25 gimnazijoje vyko policijos pareigūnų paskaita apie nepilnamečių teisinę atsakomybę;

2016-12-05 gimnazistams buvo pristatytas Klaipėdos neįgaliųjų teatro spektaklis „Donelaitis“.

7) Mokiniai atstovavo gimnazijai miesto renginiuose:

2016-01-12 gimnazijos vaikinų vokalinis kvartetas dalyvavo „Dainų dainelės“ konkurso Šilutės rajono atrankoje;

2016-02-24 dalyvauta F. Bajoraičio viešosios bibliotekos surengtame protų turnyre „Kalba gimtoji lūposna įdėta…“;

2016 m. kovo mėnesį vykusiame Šilutės rajono jaunimo rankų lenkimo čempionate rungėsi ir keletas vydūniečių;

2016-04-28 Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje dalyvauta tradicinėje 12-oje mokinių konferencijoje „Informacinės technologijos mokinių darbuose“.

8) Bendradarbiauta su mokinių tėvais:

2016 metais įvyko 4 visuotiniai ir 27 klasių tėvų susirinkimai. Vykdytos mokinių tėvų apklausos siekiant išsiaiškinti tėvų nuomonę apie gimnaziją ir sužinoti jų galimybes aktyviau įsitraukti į gimnazijos veiklą. Tėvų susirinkimų metu mokinių tėvams buvo skaitomi pranešimai gimnazijos kultūros ir tradicijų, prevencinėmis, ugdymo karjerai, mokinių adaptacijos, sveikos gyvensenos klausimais, pristatomi gimnazijos neformalaus ugdymo būrelių veiklos rezultatai, rengiamos naujausios pedagoginės ir psichologinės literatūros pristatymo parodos.

9) Bendradarbiauta su šalies ir užsienio mokslo ir kultūros įstaigomis:

2016-01-31 gimnazijos atstovai, dalyvavo Klaipėdos universitete vykusiame IT konkurso „Bebras“ II etape;

2016-02-26 Kuršėnuose vykusiame dr. J. P. Kazicko programavimo ir IT taikymo konkurse abiturientai atstovavo gimnazijai;

2016 m. vasario mėn. gimnazijos vaikinų kvartetas pateko į „Dainų dainelės“ konkurso respublikinį turą, kurį transliavo Lietuvos televizija;

2016 m. kovo 8-15 dienomis vyko Šilutės Vydūno gimnazijos mainai su Ispanijos Les Carolines mokykla;

2016-04-24 Vilniaus kolegijos merginų choro, švenčiančio 60-ies metų sukaktį, kvietimu gimnazijos jaunimo mišrus choras ir vaikinų vokalinis kvartetas koncertavo Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje;

2016 m. gegužės 7–14 dienomis vyko projektas su Ispanijos Les Carolines (Valensija) mokykla;

2016-05-26 atvyko svečiai iš Vokietijos – ilgamečių mainų su Vesterštėdės gimnazija dalyviai;

2016-09-28 dieną mokytojos grupė mokytojų ir mokinių svečiavosi Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje, kuri, kaip ir Šilutės Vydūno gimnazija, priklauso UNESCO asocijuotųjų mokyklų tinklui;

2016-11-17 gimnazijoje surengta aukštųjų mokyklų mugė „Šilutė 2016“;

2016-11-23 gimnazijos 1s klasės mokiniai dalyvavo Klaipėdoje vykusiame respublikiniame konkurse „Per pasaulį daugiakalbiais batais“.

10) Bendradarbiauta su žiniasklaidos atstovais:

          2016 metais rajono laikraščiuose „Pamarys“, „Šilutės Naujienos“, „Šilokarčema“ ir šalies leidiniuose išspausdinta daugiau nei 40 publikacijų.

 1. Kadrų politika.

Gimnazija – pagrindinė darbo vieta 41 mokytojui. Iš jų:

41 – turi pedagogo kvalifikaciją; 3 – turi mokytojo kvalifikacinę kategoriją;
41 – turi dėstomo dalyko kvalifikaciją; 7 – pensinio amžiaus;
3 – turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją;
34 – turi mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją;
1 – turi eksperto kvalifikacinę kategoriją; neatestuotų nėra.

Gimnazijos direktorius ir pavaduotojai ugdymui turi II vadybinę kategoriją. 

 1. Ugdymo pasiekimai.

2015-2016 m. m. mokymosi rezultatai:

 • klasių pažangumo vidurkis – 8,00;
 • lankomumo rezultatai – 1 mokiniui tenka 99,44 praleistos pamokos per metus, t.y. apie 14 dienų;
 • pažymiais „9“ ir „10“ mokslo metus baigė 26 mokiniai;
 • į geriausių rajono abiturientų apdovanojimo šventę pakviesti 7 Vydūno gimnazijos mokiniai.
 • 2015-2016 m. m. Šilutės Vydūno gimnazijos abiturientų egzaminų pasiekimai rodo, kad gimnazistai yra ugdomi kokybiškai.
Valstybinių brandos egzaminų vidurkiai (laikiusiųjų skaičius)
Lietuvių kalba ir literatūra 34,32 (106) Geografija 56,33 (18)
Lietuvių kalba ir literatūra po perlaikymo 39,54 (92) Matematika 34,76 (96)
Biologija 56,00 (43)
Anglų kalba 58 (107) Fizika 56,17 (12)
Rusų kalba 86 (1) Chemija 47,63 (19)
Istorija 45,77 (48) Informacinės technologijos 91,67 (6)
Mokyklinių brandos egzaminų vidurkiai (laikiusiųjų skaičius)
Lietuvių kalba ir literatūra 5,68(6+13) Technologijos 7 (1)
         
 • 2015-2016 m. m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai:
Dalykai Pagrindinio ugdymo pasiekimų įvertinimo vidurkis Metinio pažymio vidurkis
Lietuvių kalba 7,25 (114) 7,1 (114)
Matematika 6,29 (114) 6,05 (114)
 • 2015-2016 m. m. 110 abiturientų iš 112 (98 %) įgijo vidurinį išsilavinimą. Tolesnė abiturientų veikla:
Universitetuose studijuoja 58 (51,32 %) abiturientai:
Aleksandro Stulginskio universitetas 3
Generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademija 1
ISM vadybos ir ekonomikos universitetas 2
Kauno technologijos universitetas 5
Klaipėdos universitetas 8
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 4
Lietuvos sporto universitetas 3
Lietuvos Muzikos ir teatro akademija 1
Mykolo Romerio universitetas 2
Vilniaus dailės akademija 1
Vytauto Didžiojo universitetas 4
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 4
Vilniaus universitetas 11
Covenrty university (Didžioji Britanija) 1
Den Haag College (Olandija) 1
Maastricht university (Olandija) 1
The Haague university of applied sciences (Olandija) 1
University of Greenwich (Didžioji Britanija) 1
Via University College (Danija) 3
   
Kolegijose studijuoja 19 (16,81 %) abiturientų:
Klaipėdos valstybinė kolegija 7
Kauno kolegija 6
Klaipėdos kolegija 2
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 1
Vilniaus kolegija 3
Profesinėse mokyklose mokosi 2 (1,76%) abiturientai:
Klaipėdos turizmo mokykla 1
Šilutės žemės ūkio mokykla 1
Lietuvos kariuomenės savanoriai 12 (10,61 %) abiturientų
Nesimoko, išvykę dirbti į užsienį 22 (19,46 %) abiturientai

2015–2016 m. m. 110 gimnazistų (96,5%) įgijo pagrindinį išsilavinimą, 4 gimnazistai gavo mokymosi pasiekimų pažymėjimus. Iš 114 gimnazistų 2016-2017 mokslo metais tęsia mokslą Vydūno gimnazijoje 103 mokiniai. 10 mokinių mokosi kitose mokymo įstaigose (Šilutės žemės ūkio mokykloje – 3 mokiniai, Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre – 3 mokiniai, Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykloje – 1 mokinys, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje – 1 mokinys, Klaipėdos turizmo mokykloje – 1 mokinys, Gargždų vaivorykštės gimnazijoje – 1 mokinys, 1 mokinio tolesnė veikla nežinoma).

Gimnazija sudaro sąlygas tobulėti gabiems mokiniams. 2015-2016 m. m. mūsų mokiniai rajoninėse dalykų olimpiadose laimėjo 62 prizines vietas. Rajono įvairių sporto šakų varžybose laimėtos 26 individualios ir komandinės prizinės vietos.

Į Tarptautinio IT konkurso „Bebras“ II etapą organizatoriai atrinko 11 geriausiai pasirodžiusių vydūniečių. Žemaitijos zonos komandinėje matematikos olimpiadoje 1-2 klasių komanda laimėjo 3 vietą. 2016 m. gimnazijos komanda ,,Anserex“ iškovojo pirmąją vietą akivaizdiniame ,,JA TITAN verslo čempionato 2016“ finale, kuris gegužės 13 dieną vyko  Vilniuje, ,,Barclays“ operacijų centre.

 1. Dalyvavimas projektuose.

Dalyvauta šalies mastu organizuojamame projekte:

– Rietavo L. Ivinskio gimnazijos inicijuotame matematikų turnyro projekte mokytojo K. Šikšniaus taurei laimėti (dalyvaujame nuo 2000 metų);

Dalyvauta keturiuose tarptautiniuose projektuose:

– gimnazija, kaip UNESCO asocijuotų mokyklų tinklo narė nuo 1995 metų, dalyvauja UNESCO organizuotuose projektuose;

– tarptautinio „Junior Achievement“ projekte (dalyvaujame nuo 1996 metų);

– Europos Sąjungos mokinių mainų projekte su Vokietijos Vesterštėdės gimnazija (dalyvaujame nuo 1998 metų);

– tarptautiniame mainų projekte „Lietuva (Šilutė)–Ispanija (Valensija)“ (dalyvaujame nuo 2010 metų).

 1. Krepšelio lėšų panaudojimas. 
2016 metams Skirta Gauta Išleista Tenka 1 mokiniui
DU 452700 452700 452700 976
„Sodra“ 142600 142600 142600 307
Spaudiniai 5880 5880 5880 13
Kvalifikacija 1087 1087 1087 2
Komandiruotės 633 633 633 1
Kitos prekės (ugdymo priemonės) 3800 3800 3800 8
Kitos paslaugos 7600 7600 7600 16
Iš viso: 614300 614300 614300 1323

 

 1. Kitos lėšos (rėmėjų) ir jų panaudojimas.
Lėšų šaltinis Gauta Kas pirkta Išleista
2 % gyventojų pajamų mokesčio 568,59 Rūbai dainų šventei 557,95
Ugdymo tobulinimo programos rėmimo fondas 6614,46 Kopijavimo paslaugos 1866,19
  Interneto svetainės domenas/NEC 119,02
  Mokymo priemonės 359,25
  Mokinių grupinės kelionės į čempionatus 414,33
  Priemonės renginių organizavimui 210,69
  Kita 90,15
  Iš viso: 3059,63

 

 1. Ugdymosi aplinkos ir sąlygų gerinimas.

Įgyvendinant šį uždavinį naujais 9 kompiuteriais aprūpinti mokytojų kambarys, biblioteka, pagalbos mokiniui specialistų ir administracijos kabinetai.

Tobulinant fizinę darbo aplinką įrengtas psichologo kabinetas.

311, 302 ir 409 kabinetai aprūpinti užtamsinimo ir (arba) apsaugos nuo saulės įranga.

Pradėta rengti naujai pastatyta gimnazijos sporto salė. Parengtas ir pateiktas LR sporto departamentui projektas dėl naujos sporto salės aprūpinimo reikiama įranga.

Įsigyta kompiuterio programa matematikos testams rengti.

Gimnazijos mokytojai turi nemokama prieiga programai „Egzaminatorius“ .

Nuolat renkama informaciją apie ugdymo proceso tobulinimui reikalingas priemones – taip užtikrinamas reikiamų priemonių įsigijimo tinkamas planavimas.

2016 m. įsigyta vadovėlių ir grožinės literatūros už 5880,00 eurus mokinio krepšelio lėšų ir 360 eurų rėmėjų lėšų. Mokymo priemonių dalykų mokymui – už 3800 eurų mokinio krepšelio lėšų.

Panaudojant viešųjų darbų programos lėšas 2016 metais atlikti gimnazijos patalpų kosmetinis remontas, aplinkos tvarkymo darbai.

 1. Problemos, kurias būtina spręsti kartu su savivaldybe.

Gimnazijos sporto salės statybos baigimo finansavimo užtikrinimas, aplinkos sutvarkymas.

Marina Stirbienė

2016 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

2015 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

2014 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

2013 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

2012 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

 

Informacija apie darbo užmokestį

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (Lt):

 Darbo užmokestis

Finansinės būklės ir veiklos ataskaita pagal 2010 m. gruodžio mėn. 31 d. duomenis

Balansas 2010

 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės  ir veiklos rezultatų ataskaita 2011 m.

Pinigų srautų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas metinis

Lentelė Nr.1

Lentelė Nr.2

Lentelė Nr.3

Lentelė Nr.4

Lentelė Nr.5

Lentelė Nr.6

Lentelė Nr.7

Lentelė Nr.8

Lentelė Nr.9

Lentelė Nr.10

Lentelė Nr.11

Lentelė Nr.12

2011 m. metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2011 m. metinių biudžeto vykdymo ataskaitos

2012 metų finansinės ataskaitos

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

2012 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2012 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2012 m. metinės biudžeto vykdymo ataskaitos

2013 metų finansinės ataskaitos

2013m. finansinių ataskaitų rinkinys 1 ketvirtis

2013 m. biudžeto vykdymo ataskaitos 1 ketvirtis

2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2 ketvirtis

2013 m. biudžeto vykdymo ataskaitos 2 ketvirtis

2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys 3 ketvirtis

2013 m. biudžeto vykdymo ataskaitos 3 ketvirtis

2013 m. biudžeto vykdymo ataskaitos 4 ketvirtis (metinė)

2013 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2014 metų finansinės ataskaitos

2014 m. biudžeto vykdymo ataskaitos 1 ketvirtis

2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys 1 ketvirtis

2014 m. biudžeto vykdymo ataskaitos 2 ketvirtis

2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2 ketvirtis

2014m.biudžeto vykdymo ataskaitos 3 ketvirtis

2014m.finansinių ataskaitų rinkinys 3 ketvirtis

2014m.biudžeto vykdymo ataskaitos metinės

2014m.metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2015 metų finansinės ataskaitos

2015m.biudžeto vykdymo ataskaitos 1 ketv

2015m.biudžeto vykdymo ataskaitos 2 ketv

2015 m. 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2015m.biužeto vykdymo ataskaitos 4 ketvirtis

2015m.metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2016 metų finansinės ataskaitos

2016 m.finansinių ataskaitų rinkinys1ketv

2016m.biudžeto vykdymo ataskaitos1ketv

2016m.biudžeto vykdymo ataskaitos2ketv

2016m.finansinių ataskaitų rinkinys2ketv

2016m. biudžeto vykdymo ataskaitos 3 ketv

2016m. finansinių ataskaitų rinkinys 3ketv

Metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2016 m

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m

2017 metų finansinės ataskaitos

2017 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos I ketv

2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2017m. 2 ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos, mokėtinos ir gautinos sumos

Finansinių ataskaitų rinkinys 2 ketvirčio

2017m.biudžeto vykdymo ataskaitos 3 ketvirčio

2017m. 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo ataskaitos IV ketv.

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas