Ataskaitos

 

 

 

 

 

PRITARTA
Šilutės rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-908

 

ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJOS

DIREKTORĖS MARINOS STIRBIENĖS

2017 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA
 

 1. Trumpa informacija apie mokyklą.

2017 metais Šilutės Vydūno gimnazijoje mokslo metus baigė 447 mokiniai, 2017-2018 m. m. pradėjo 415 mokinių, iš kurių buvo sukomplektuota ir liko šiais mokslo metais 15 klasių. Dirbo 60 darbuotojų: t.t. 44 mokytojai (5-iems iš jų gimnazija – ne pagrindinė darbovietė), socialinis pedagogas, psichologas, 2 bibliotekininkai, inžinierius, raštvedys, vyr. buhalteris, ūkio dalies vedėja, 10 darbininkų.

Gimnazija vykdo pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

 1. Iškeltų prioritetų įgyvendinimas.

Gimnazijos 2017 m. išsikelti uždaviniai yra iš esmės įgyvendinti.

Pirmasis 2017 m. veiklos plane iškeltas tikslas – ugdymo proceso tobulinimas. Šio tikslo buvo siekiama įgyvendinant keturis uždavinius.

Pirmasis uždavinys – besimokančios organizacijos struktūros tobulinimas.

Gimnazijos pedagogai 2017 m. vasario mėnesį organizavo Šilutės rajono ugdymo įstaigų bendradarbiavimo forumą, kuriame dalyvavo visų rajono ugdymo įstaigų atstovai ir kviestiniai svečiai iš Klaipėdos mokyklų. Darbo grupės forume parengė rezoliuciją, kuri numatė mokyklų bendradarbiavimo kryptis ir formas. Remiantis forumo rezoliucija Šilutės Vydūno gimnazija bendradarbiaudama su Juknaičių pagrindine mokykla sukūrė ugdymo įstaigų bendradarbiavimo modelį ir 2018 m. veiklos planą.

2017 m. gimnazijoje parengti klasių vadovų lyderystės skatinimo kriterijai ir vadovaujantis jais yra skatinama klasių vadovų lyderystė. Mokytojų lyderystės aprašas dėl pasikeitusios darbo apmokėjimo tvarkos yra tobulinamas.

Antrasis uždavinys – tėvų informavimo ir švietimo sistemos modernizavimas.

Darbo grupė remdamasi tėvų ir mokinių apklausų duomenimis, mokytojų požiūrio į gimnazijoje vykdomo bendradarbiavimo su tėvais vertinimu, parengė tėvų švietimo programą ir tėvų informavimo, švietimo ir įtraukimo į gimnazijos veiklą modelį. Gimnazijoje 2017 m. stebėtas modelio veikimo efektyvumas ir atliktas jo vertinimas bei koregavimas. Nuo 2017 m. rudens gimnazijoje organizuojami aktyvių tėvų akademijos užsiėmimai, kuriuose tėvai kartu su mokiniais ir mokytojais klauso pranešimų aktualiomis temomis, pristato šeimų meninę veiklą, kartu sportuoja gimnazijos sporto komplekse.

Trečiasis uždavinys – Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tobulinimas.

Gimnazijos mokytojai pamokos organizacinėje dalyje fiksuoja mokinių pamokų lankomumą, bendradarbiauja su klasių vadovais mokinių pamokų lankomumo klausimais. Klasių vadovai informuoja tėvus ir su socialine pedagoge bei gimnazijos VGK sprendžia  mokinių pamokų lankomumo problemas. Mokinių pamokų lankomumo stebėsena rodo teigiamus pokyčius dėl pamokų lankomumo 1-3 gimnazijos klasėse, tobulintinas išlieka 4 gimnazijos klasių mokinių pamokų lankomumas.

Ketvirtasis uždavinys – mokinio individualios pažangos tęstinumo užtikrinimas panaudojant standartizuotų testų duomenis.

Gimnazija buvo numačiusi, kad 2017-2018 m. m. naujai priimami mokiniai į 9 (I) gimnazijos klasę pristatytų ir savo standartizuotų testų 8 klasės rezultatų lapą. Tačiau šio sumanymo atsisakė NEC paskelbus, kad nuo 2017-09-01 mokinių standartizuotų testų duomenis bus galima pamatyti mokinių registre. 2017-09-01 mokinių registre šie duomenys nebuvo patalpinti, tad gimnazijos mokytojai neturėjo galimybės su jais susipažinti ir duomenis naudoti savo darbe.

Antrasis 2017 m. iškeltas tikslas – gimnazijos fizinės aplinkos tobulinimas.

Šio tikslo buvo siekiama įgyvendinant uždavinį – tęsti gimnazijos aplinkos ir mokymo(-si) bei darbo vietų modernizavimą.

Įgyvendinant šį uždavinį naujais 18 kompiuterių aprūpintas IT 407 kabinetas, kuriant edukacines erdves įsigyta 15 planšetinių kompiuterių istorijos 211 kabinetui.

Tobulinant gimnazijos sporto komplekso bazę, įsigytos mokymo priemonės kūno kultūros pamokoms, nupirkti treniruokliai įvairioms raumenų grupėms treniruoti, dalį treniruoklių gimnazijai padovanojo rėmėjai. Gimnazijos sporto komplekse įrengtos mokinių rūbinės, kūno kultūros mokytojų kambarys, įrengtas poilsio kambarys gimnazijos mokytojams. 

 1. Ryšiai su socialiniais partneriais ir vietos bendruomene.

Šilutės Vydūno gimnazija 2017 metais aktyviai bendradarbiavo su socialiniais partneriais. Bendradarbiauta pagal įvairias sritis.

 • Mokinių profesinio orientavimo tikslais:

2017 m. kovo 9 dieną gimnazijoje vyko susitikimas su Šilutės rajono policijos komisariato atstove Jūrate Kaktiene, kuri gimnazistams pristatė policininko profesiją.

2017 m. balandžio 25 dieną Šilutės Vydūno gimnazijos 1g klasės mokiniai svečiavosi Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykloje, atvirų durų dienoje.

2017 m. balandžio 28 dieną trečiokai lankėsi Šilutės rajono darbo biržoje.

2017 m. gegužės 2 dieną grupė 3–4 klasių mokinių, planuojančių studijuoti mediciną, Šilutės rajono centrinėje ligoninėje susitiko su ligoninės vyriausiuoju gydytoju Dariumi Steponkumi, kuris papasakojo apie mediko profesiją.

2017 m. gegužės 3 dieną gimnazistai susitiko su Šilutės rajono vaiko teisių apsaugos skyriaus vadove Indra Pranaitiene, sužinojo apie šios įstaigos darbo subtilybes.

2017 m. rugsėjo ir spalio mėnesį gimnazijoje lankėsi FOX ir KASTU organizacijų atstovai. 3-4 klasių gimnazistams buvo pristatytos studijų galimybės užsienyje.

2017 m. lapkričio 20 dieną Šilutės Vydūno gimnazijos 3k klasės mokiniai vyko į Klaipėdos universitete organizuojamą renginį „Iškeisk pamoką į paskaitą”.

 • Bendradarbiauta su rajono švietimo įstaigomis:

2017 m. vasario 2 dieną Šilutės Vydūno gimnazijoje vyko Šilutės rajono mokyklų forumas „Mokinio individuali pažanga mokyklų bendradarbiavimo galimybių kontekste“.

2017 m. kovo 15 dieną gimnazijos mokinių tarybos nariai kartu su MT koordinatore Audrone Stasiuliene ir pavaduotoju ugdymui Vytautu Žemaitaičiu Šilutės M. Jankaus ir Pamario pagrindinių mokyklų aštuntokams pristatė savo gimnaziją.

 • Siekiant sudaryti sąlygas asmeniui ugdyti demokratijos tradicijas įkūnijančius pilietinės ir politinės kultūros pagrindus:

2017 m. sausio 13-ąją gimnazijos bendruomenė pilietine akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ pagerbė Lietuvos gynėjus.

2017 m. sausio 13 d. Šilutės Vydūno gimnazijos mokiniai surengė Laisvės gynėjų dienos minėjimą Šilutės rajono policijos komisariato pareigūnams ir policijos rėmėjams.

2017 m. sausio 13 d. 50 vydūniečių dalyvavo tradiciniame naktiniame pėsčiųjų žygyje „Klaipėdos sukilėlių keliais“, skirtame 1923 metų Klaipėdos sukilimo dalyvių, Dotnuvos šaulių-savanorių atminimui.

2017 m. sausio mėn. mūsų gimnazija atsiliepė į NVO Šilutės Soroptimos klubo kvietimą prisidėti prie organizuojamos akcijos „Dovanok lietuvišką knygą Airijos lietuviams“ ir tapti naujaisiais knygnešiais, padedančiais lietuviams užsienyje išlaikyti lietuviškumą (14 Airijos mokyklų prašė lietuviškų knygelių vaikams).

2017 m. spalio 23 dieną Klaipėdoje vykusiame konkurso „Euroscola“ finale vydūniečiai liko antri.

2017 m. spalio 28 dieną PIKʼo (pilietinės iniciatyvos klubo) nariai lankėsi Karinių jūrų pajėgų Karo laivų flotilėje.

2017 m. paskutinėmis lapkričio dienomis aktyviausieji gimnazijos abiturientai Lukas Strelnikovas, Vytenis Papievis ir Martynas Vekteris buvo pakviesti į Briuselį stebėti Europos Parlamento darbą.

 • Ekologinio ugdymo srityje:

2017 m. vasario 4-os rytą grupė vydūniečių dalyvavo 7 km ilgio ir 4 valandų trukmės žygyje po Aukštumalos pelkę.

2017 m. kovo 27 dieną Šilutės Vydūno gimnazijos ekologai dalyvavo Šilutės miškų urėdijos organizuotoje inkilų kėlimo šventėje „Paukščiai grįžta namo 2017“.

2017 m. balandžio 8 dieną 10 vydūniečių dalyvavo nacionalinėje miško sodinimo šventėje Lapynuose, Šilutės rajone.

2017 m. rugsėjo 20 dieną Šilutės Vydūno gimnazijos ekologų klubo nariai kartu su biologijos mokytojomis iškylavo po Aukštumalos pelkę.

2017 m. spalio 25 dieną mokyklos ekologai aplankė japonišką sodą, įsikūrusį Kretingos rajone.

2017 m. lapkričio 29 dieną 2k ir 2s klasės mokiniai ir jų auklėtojai keliavo į Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją.

2017 m. gruodžio 5 dieną Šilutės Vydūno gimnazijoje lankėsi Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentas, mokytojas metodininkas Rytas Šalna. Jis Šilutės rajono geografijos mokytojams ir 10 klasių mokiniams vedė seminarą-paskaitą „Globalizacijos amžius – tarp galimybių ir iššūkių“.

 • Perteikiant jaunam žmogui tautinę bei etninę ir formuojant pasaulio dorovinę kultūras:

2017 m. kovo 23 dieną Šilutės Vydūno gimnazijoje svečiavosi A. Tapino projekto mokykloms „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“ dalyvis Ramūnas Vyšniauskas – daugkartinis Lietuvos sunkiosios atletikos čempionas ir rekordininkas.

2017 m. balandžio 21 dieną gimnazija sulaukė to paties projekto išskirtinio svečio – atvyko Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, architektas, grupės „Antis“ lyderis Algirdas Kaušpėdas.

2017 m. lapkričio 16 dieną ketvirtadienį, gimnazistai aktyviai dalyvavo akcijose, diskusijose, apklausose, skirtose tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti.

2017 m. lapkričio 17 dieną Šilutės Vydūno gimnazijoje paminėta UNESCO diena. 

 • Bendradarbiauta nusikalstamumo, žalingų įpročių prevencijos bei sveikos gyvensenos propagavimo srityse:

2017 m. Šilutės Vydūno gimnazija mokinių socialiniam emociniam ugdymui vykdė „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą“, patvirtiną Lietuvos Respublikos ŠMM 2006-03-17 įsakymu Nr. ISAK-494, kurią į savo veiklą integravo mokomųjų dalykų mokytojai, klasių vadovai ir pagalbos mokiniui specialistai. 2018 m. gimnazija planuoja įsigyti ir įgyvendinti socialinio emocinio ugdymo programą Lions Quest „Raktai į sėkmę“, skirtą 9-12 klasių mokiniams.

2017 m. vasario 22 d. gimnazistai dalyvavo viktorinoje „Jei nori būti stilingas – rūkymas nebemadingas“, kurią organizavo Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras.

2017 m. kovo 20-26 dienomis Lietuvoje vyko aštuntoji nacionalinė „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2017“.

2017 m. kovo 28 dieną Šilutės Vydūno gimnazijos komanda „Akistata“ vykusiame rajono teisinių žinių konkurse „Temidė“ laimėjo pirmąją vietą.

2017 m. balandžio 22 dieną Šilutės Vydūno gimnazijos komanda „Akistata“, kaip Šilutės rajono atstovė, dalyvavo Tauragėje vykusiame regioniniame teisinių žinių konkurse „Temidė“ ir laimėjo pirmąją vietą.

2017 m. gruodžio 1 dieną gimnaziją aplankė ŠMM kancleris Tomas Daukantas, kuriam buvo pristatyta naujos gimnazijos sporto salės veikla, aptartos šios veiklos perspektyvos.

 • Mokiniai atstovavo gimnazijai miesto renginiuose:

2017 metais gimnazistai atstovavo gimnazijai įvairiuose renginiuose, kuriuos organizavo Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, Šilutės muziejus, Šilutės kultūros ir pramogų centras, Kintų Vydūno kultūros centras ir kiti partneriai. Gausiausiai bendruomenė (virš 200 vydūniečių) dalyvavo miesto gimtadienio šventės eisenoje gegužės mėnesį. 2017 m. lapkričio 30 dieną Šilutės Vydūno gimnazijos PIKʼo (pilietinės iniciatyvos klubo) nariai kartu su savo mokytojais ir kitais istorija besidominčiais šilutiškiais klausėsi „Gilijos“ kavinėje vykusios Dariaus Juodžio – istorijos mokslų daktaro – paskaitos.

8)    Bendradarbiauta su mokinių tėvais:

2017 metais įvyko 3 visuotiniai ir 50 klasių tėvų susirinkimų. Vykdytos mokinių tėvų apklausos siekiant išsiaiškinti tėvų nuomonę apie gimnaziją ir sužinoti jų galimybes aktyviau įsitraukti į gimnazijos veiklą.

2017 m. lapkričio 15 dieną visa gimnazijos bendruomenė – pedagogai, mokiniai, jų tėvai, seneliai, broliukai ir sesutės buvo pakviesti į „Aktyvių tėvų akademijos“ atidarymą, surengtą naujajame gimnazijos sporto komplekse. Kiekvieną trečiadienį į gimnazijos sporto kompleksą renkasi vidutiniškai apie 20 bendruomenės narių. 

9)    Bendradarbiauta su šalies ir užsienio mokslo ir kultūros įstaigomis:

2017 m. vasario 23 dieną 2k klasės mokinė Akvilė Drachnerytė ir ją lydėjusi anglų kalbos mokytoja Sigita Filičkina dalyvavo Tauragės Žalgirių gimnazijoje vykusioje mokinių konferencijoje „Challenges empower“.

2017 m. balandžio 29 dieną trijų vydūniečių komanda (abiturientės Agnė Kačerauskaitė, Emilija Šikšniūtė ir trečios klasės gimnazistas Martynas Vekteris) dalyvavo daugiakalbystės olimpiadoje „ Aš kalbu, tu kalbi – mes bendraujame“, kurią jau šeštus metus organizuoja Vilniaus tarptautinė Amerikos mokykla (AISV).

2017 m. gegužės mėnesį į gimnaziją atvyko devyniolikta Vokietijos Vesterštėdės gimnazijos delegacija.

2017 m. balandžio 28 dieną Šilutės Vydūno gimnazijos mokytojos Tatjanos Balvočienės iniciatyva 4s klasės mokiniai Tadas Avižinis, Viktor Vostrikov ir 3e klasės mokinys Lukas Arlauskas skaitė pranešimus Klaipėdos universiteto miestelyje vykusioje tarptautinėje 5–12 klasių mokinių informacinių technologijų konferencijoje „Mokinių kūryba ir informacinės technologijos MIK-10“.

2017 m. balandžio 27 dieną Vilniuje vykusioje Lietuvos JA (Junior Achievement) „Titan 2017“ finalinėje kovoje I vietą laimėjo VDT komanda iš Šilutės Vydūno gimnazijos.

2017 m. gegužės 5–6 dienomis 2s klasės mokinys Martynas Cvirka (mokytoja Renata Baliasi) dalyvavo respublikiniame anglų kalbos konkurse, vykusiame Klaipėdoje, Vytauto Didžiojo gimnazijoje.

2017 m. gegužės 24 dieną Šilutės Vydūno gimnazijos bendruomenė sulaukė ypatingų svečių – atvyko mokinių ir mokytojų grupė iš Delio Šv. Marko mokyklos ir iš Radviliškio Lizdeikos gimnazijos.

2017 m. birželio 6 dieną gimnazijos asamblėjoje vydūniečiai susipažino su svečiais iš Ispanijos, tarptautinių mainų dalyviais.

2017 m. spalio 9 dieną Kauno Dainavos progimnazijoje vyko įvadinis UNESCO ASPnet mokyklų tinklo seminaras „UNESCO ASPnet tinklas: naujovės ir galimybės“. Dalyvauti seminare buvo pakviesta UNESCO projekto koordinatorė gimnazijoje Lolita Kučinskienė ir mokinių atstovė, 3k klasės mokinė Laura Balcerytė.

2017 m. rudens atostogų metu Šilutės Vydūno gimnazijos 4s klasės mokiniai Viktorija Venckutė ir Valentinas Silius dalyvavo „Sėkmės mokyklos“ projekte, kur pagal pasirinktą profesiją jie galėjo stebėti medikų darbą Kauno respublikinėje ligoninėje, Bendrosios ir abdominalinės chirurgijos skyriuje.

2017 metų gruodžio 12 dieną devynių žmonių grupė iš Šilutės Vydūno gimnazijos savaitei lankėsi Indijos sostinės Naujojo Delio mokykloje.

10) Bendradarbiauta su žiniasklaidos atstovais:

          2017 metais rajono laikraščiuose „Pamarys“, „Šilutės Naujienos“, „Šilokarčema“ ir šalies leidiniuose išspausdinta daugiau nei 32 publikacijos.

 1. Kadrų politika.

Gimnazija – pagrindinė darbo vieta 39 mokytojams. Iš jų:

39 – turi pedagogo kvalifikaciją; 2 – turi mokytojo kvalifikacinę kategoriją;
39 – turi dėstomo dalyko kvalifikaciją; 8 – pensinio amžiaus;
1 – turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją;
35 – turi mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją;
1 – turi eksperto kvalifikacinę kategoriją; neatestuotų nėra.

Gimnazijos direktorius ir pavaduotojai ugdymui turi II vadybinę kategoriją. 

 1. Ugdymo pasiekimai.

2016-2017 m. m. mokymosi rezultatai:

 • klasių pažangumo vidurkis – 7,90;
 • lankomumo rezultatai – 1 mokiniui tenka 106,66 praleistos pamokos per metus, t.y. apie 15 dienų;
 • pažymiais „9“ ir „10“ mokslo metus baigė 18 mokinių;
 • iš 7 geriausių rajono abiturientų į apdovanojimo šventę pakviesti 5 Vydūno gimnazijos mokiniai.

2016-2017 m. m. Šilutės Vydūno gimnazijos abiturientų egzaminų pasiekimai rodo, kad gimnazistai yra ugdomi kokybiškai.

Valstybinių brandos egzaminų vidurkiai (laikiusiųjų skaičius)
Lietuvių kalba ir literatūra 32,34 (112) Geografija 53,69 (26)
Lietuvių kalba ir literatūra po perlaikymo 37,29 (97) Matematika 47,63 (90)
Anglų kalba 65,5 (109) Biologija 55,29 (45)
Rusų kalba 75(1) Fizika 51 (13)
Istorija 54,59 (59) Chemija 40,05 (22)
Vokiečių kalba 78 (2) Informacinės technologijos 63,33 (9)
Mokyklinių brandos egzaminų vidurkiai (laikiusiųjų skaičius)
Lietuvių kalba ir literatūra 6,8 (15)    
         

2016-2017 m. m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai:

Dalykai Pagrindinio ugdymo pasiekimų įvertinimo vidurkis Metinio pažymio vidurkis
Lietuvių kalba 6,72 (118) 7,04 (118)
Matematika 6,31 (118) 5,63 (118)

2016-2017 m. m. 112 abiturientų (100 %) įgijo vidurinį išsilavinimą. Tolesnė abiturientų veikla:

Universitetuose studijuoja 70 (62,5 %) abiturientų:
Aleksandro Stulginskio universitetas 2
Kauno technologijos universitetas 14
Klaipėdos universitetas 4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 6
Lietuvos sporto universitetas 1
Vilniaus dailės akademija 6
Vytauto Didžiojo universitetas 3
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 12
Vilniaus universitetas 13
Vadybos ir ekonomikos universitetas 1
Aarhus universitetas (Danija) 1
Essex universitetas (Didžioji Britanija) 1
Hague universitetas (Nyderlandai) 2
International busness academy (Danija) 1
Jonkoping universitetas (Švedija) 1
Rotterdam business shool (Nyderlandai) 1
Greenwich universitetas (Didžioji Britanija) 1
Kolegijose studijuoja 24 (21,42 %) abiturientai:
Kauno kolegija 3
Socialinių mokslų kolegija 4
Kauno technikos kolegija 2
Klaipėdos valstybinė kolegija 10
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 1
Vilniaus kolegija 4
Profesinėse mokyklose mokosi 3 (2,67 %) abiturientai:
Šilutės žemės ūkio mokykla 1
Medininkų pasieniečių mokykla 2
Tarnauja nuolatinėje pradinėje privalomoje Lietuvos kariuomenės karo tarnyboje 3 (2,67 %) abiturientai
Nesimoko, dirba, išvykę į užsienį 12 (10,71 %) abiturientų

2016–2017 m. m. 118 gimnazistų (100 %) įgijo pagrindinį išsilavinimą. Iš 118 gimnazistų 2017-2018 mokslo metais tęsia mokslą Vydūno gimnazijoje 109 mokiniai. 9 mokiniai mokosi kitose mokymo įstaigose (2 – Šilutės pirmojoje gimnazijoje; 1 – Šilutės žemės ūkio mokykloje; 1 – Klaipėdos turizmo mokykloje; 1 – Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykloje; 1 – Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje; 1 – išvyko mokytis į Škotiją; 1 – išvyko mokytis į Angliją; 1 – išvyko mokytis į Airiją).

Gimnazija sudaro sąlygas tobulėti gabiems mokiniams. 2016-2017 m. m. mūsų mokiniai rajoninėse dalykų olimpiadose laimėjo 52 prizines vietas. Rajono įvairių sporto šakų varžybose laimėta 21 individuali ir komandinė prizinė vieta.

Į Tarptautinio IT konkurso „Bebras“ II etapą organizatoriai atrinko 2 geriausiai pasirodžiusius vydūniečius. Žemaitijos zonos komandinėje matematikos olimpiadoje 1-2 klasių komanda laimėjo 3 vietą. 2017 m. gimnazijos komandos iškovota pirmoji vietą respublikos akivaizdiniame ,,JA TITAN verslo čempionato 2017“ finale. Teisinių žinių konkurse „Temidė“ gimnazijos komanda iškovojo pirmąją vietą rajone ir Tauragės zonoje, mūsų gimnazistas dalyvavo Europos egzamino finale.

 1. Dalyvavimas projektuose.

Dalyvauta šalies mastu organizuojamame projekte:

– Rietavo L. Ivinskio gimnazijos inicijuotame matematikų turnyro projekte mokytojo K. Šikšniaus taurei laimėti (dalyvaujame nuo 2000 metų);

Dalyvauta keturiuose tarptautiniuose projektuose:

– gimnazija, kaip UNESCO asocijuotų mokyklų tinklo narė nuo 1995 metų, dalyvauja UNESCO organizuotuose projektuose;

– tarptautinio „Junior Achievement“ projekte (dalyvaujame nuo 1996 metų);

– Europos Sąjungos mokinių mainų projekte su Vokietijos Vesterštėdės gimnazija (dalyvaujame nuo 1998 metų);

– tarptautiniame mainų projekte „Lietuva (Šilutė)–Ispanija (Valensija)“ (dalyvaujame nuo 2010 metų).

2017 metais įsijungėme į trišalį tarptautinį mainų projektą su Radviliškio Lizdeikos gimnazija ir Indijos Naujojo Delio Šv. Marko mergaičių vidurine mokykla.

 1. Krepšelio lėšų panaudojimas. 
2017 metams Skirta Gauta Išleista Tenka 1 mokiniui
DU 474090 474090 474090 1070
„Sodra“ 144904 144904 144904 327
Spaudiniai 8878 8878 8878 20
Kvalifikacija 1000 1000 1000 2
Komandiruotės 672 672 672 1
Kitos prekės (ugdymo priemonės) 12500 12500 12500 28
Kitos paslaugos 7800 7800 7800 18
Ilgalaikis materialus turtas 7700 7700 7700 17
Iš viso: 657544 657544 657544 1484

 

 1. Kitos lėšos (rėmėjų) ir jų panaudojimas.
Lėšų šaltinis Gauta Kas pirkta Išleista
2 % gyventojų pajamų mokesčio 736,84 UAB „Gintaro baldai“ 118,00
    UAB „Depo DIY LT“ 98,89
    UAB „Deimena“ 301,70
Ugdymo tobulinimo programos rėmimo fondas 5772,90 Kopijavimo paslaugos 1729,65
  Interneto svetainės domenas/NEC 118,54
  Mokymo priemonės 974,91
  Grožinė literatūra 367,74
  Priemonės renginių organizavimui 110,30
  Kita 135,98
  Iš viso: 3437,12

 

 1. Ugdymosi aplinkos ir sąlygų gerinimas.

     2017 m. įsigyta vadovėlių už 8642 eurus, grožinės literatūros – už 355 eurus , periodinių leidinių už 235 eurus mokinio krepšelio ir rėmėjų lėšų. Mokymo priemonių dalykų mokymui – už 721 eurą MK lėšų.

Naujais 18 kompiuterių už 9070 eurų aprūpintas IT kabinetas, kuriant edukacines erdves įsigyta 15 planšetinių kompiuterių istorijos kabinetui už 4710 eurų. Taip pat įsigytos garso kolonėlės užsienio kalbų kabinetams, multimedijos projektorius ir  nešiojami kompiuteriai bei mikrofonai sporto ir aktų salėms už 1863 eurus.

Tobulinant gimnazijos sporto komplekso bazę įgytos mokymo priemonės ir treniruokliai kūno kultūros pamokoms už 10107 eurus, baldai už 1957 eurus.

Devyni kabinetai ir sporto salės mokytojų ir trenerių kabinetai aprūpinti užtamsinimo ir (arba) apsaugos nuo saulės įranga už 1802 eurus.

Gimnazijos istorijos ir biologijos mokytojai turi prieiga programai „Egzaminatorius“.

Panaudojant viešųjų darbų programos lėšas, 2017 metais atlikti gimnazijos patalpų kosmetinis remontas, aplinkos tvarkymo darbai.

Nuolat renkama informaciją apie ugdymo proceso tobulinimui reikalingas priemones – taip užtikrinamas reikiamų priemonių įsigijimo tinkamas planavimas.

 1. Problemos, kurias būtina spręsti kartu su savivaldybe.

Gimnazijos sporto salės interneto ir vaizdo kamerų įrengimas, taip pat gimnazijos aplinkos sutvarkymas.

                                                                                                                        Marina Stirbienė

2016 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

2015 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

2014 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

2013 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

2012 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

 

Informacija apie darbo užmokestį

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (Lt):

 Darbo užmokestis

Finansinės būklės ir veiklos ataskaita pagal 2010 m. gruodžio mėn. 31 d. duomenis

Balansas 2010

 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės  ir veiklos rezultatų ataskaita 2011 m.

Pinigų srautų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas metinis

Lentelė Nr.1

Lentelė Nr.2

Lentelė Nr.3

Lentelė Nr.4

Lentelė Nr.5

Lentelė Nr.6

Lentelė Nr.7

Lentelė Nr.8

Lentelė Nr.9

Lentelė Nr.10

Lentelė Nr.11

Lentelė Nr.12

2011 m. metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2011 m. metinių biudžeto vykdymo ataskaitos

2012 metų finansinės ataskaitos

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

2012 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2012 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2012 m. metinės biudžeto vykdymo ataskaitos

2013 metų finansinės ataskaitos

2013m. finansinių ataskaitų rinkinys 1 ketvirtis

2013 m. biudžeto vykdymo ataskaitos 1 ketvirtis

2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2 ketvirtis

2013 m. biudžeto vykdymo ataskaitos 2 ketvirtis

2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys 3 ketvirtis

2013 m. biudžeto vykdymo ataskaitos 3 ketvirtis

2013 m. biudžeto vykdymo ataskaitos 4 ketvirtis (metinė)

2013 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2014 metų finansinės ataskaitos

2014 m. biudžeto vykdymo ataskaitos 1 ketvirtis

2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys 1 ketvirtis

2014 m. biudžeto vykdymo ataskaitos 2 ketvirtis

2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2 ketvirtis

2014m.biudžeto vykdymo ataskaitos 3 ketvirtis

2014m.finansinių ataskaitų rinkinys 3 ketvirtis

2014m.biudžeto vykdymo ataskaitos metinės

2014m.metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2015 metų finansinės ataskaitos

2015m.biudžeto vykdymo ataskaitos 1 ketv

2015m.biudžeto vykdymo ataskaitos 2 ketv

2015 m. 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2015m.biužeto vykdymo ataskaitos 4 ketvirtis

2015m.metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2016 metų finansinės ataskaitos

2016 m.finansinių ataskaitų rinkinys1ketv

2016m.biudžeto vykdymo ataskaitos1ketv

2016m.biudžeto vykdymo ataskaitos2ketv

2016m.finansinių ataskaitų rinkinys2ketv

2016m. biudžeto vykdymo ataskaitos 3 ketv

2016m. finansinių ataskaitų rinkinys 3ketv

Metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2016 m

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m

2017 metų finansinės ataskaitos

2017 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos I ketv

2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2017m. 2 ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos, mokėtinos ir gautinos sumos

Finansinių ataskaitų rinkinys 2 ketvirčio

2017m.biudžeto vykdymo ataskaitos 3 ketvirčio

2017m. 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo ataskaitos IV ketv.

2017 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metų finansinės ataskaitos

2018m. Biudžeto vykdymo ataskaitos 1 ketvirčio

2018m. 1 ketvirčio finansinių atskaitų rinkinys

2018m. Biudžeto vykdymo ataskaitos 2 ketvirčio

2018m. 2 ketvirčio finansinių atskaitų rinkinys

2018 m. Biudžeto vykdymo ataskaitos 3 ketv.

2018m. Finansinių ataskaitų rinkinys 3 ketv.

2018m. Biudžeto vykdymo ataskaitos 4 ketv.

2018 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys