Ugdymo programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius

 

 ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJA

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI SKIRIAMŲ

SAVAITINIŲ IR METINIŲ PAMOKŲ SKAIČIUS 

2023-2024 m. m./2024-2025 m. m.
Dalykas/ klasė 1e 1g 1k 1t 2e 2g 2k 2s/2t
Dorinis ugdymas 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37
Lietuvių kalba ir literatūra 5/185 5/185 5/185 5/185 5/185 5/185 5/185 5/185
Užsienio kalba(1-oji) 3/111 3/111 3/111 3/111 3/111 3/111 3/111 3/111
Užsienio kalba (2-oji) 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74
Matematika 4/148 4/148 4/148 4/148 4/148 4/148 4/148 4/148
Informatika / IT 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37
Biologija 2/74 2/74 2/74 2/74 1/37 1/37 1/37 1/37
Chemija 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74
Fizika 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74
Istorija 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74
Pilietiškumo pagrindai 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37
Geografija 2/74 2/74 2/74 2/74 1/37 1/37 1/37 1/37
Ekonomika ir verslumas         1/37 1/37 1/37 1/37
Dailė 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37
Muzika 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37
Technologijos 1/37 1/37 31/37 31/37 1,5/55,5 1,5/55,5 1,5/55,5 1,5/55,5
Fizinis ugdymas 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74

Gyvenimo įgūdžiai

(2023-2024 m.m.)

0,5/18,5 0,5/18,5 0,5/18,5 0,5/18,5        

Gyvenimo įgūdžiai

(2024-2025 m.m.)

        0,5/18,5 0,5/18,5 0,5/18,5 0,5/18,5

Žmogaus sauga

        0,5/18,5 0,5/18,5 0,5/18,5 0,5/18,5
Iš viso: 32,5/

1202,5

32,5/

1202,5

32,5/

1202,5

32,5/

1202,5

32/1184 32/1184 32/1184 32/1184
                 
Minimalus privalomas pamokų skaičius mokiniui per savaitę ir per mokslo metus pagal BUP: 31/1147 31/1147 31/1147 31/1147        
2023-2024 m. m. 31,5/

1165,5

31,5/

1165,5

31,5/

1165,5

31,5/

1165,5

31/1147 31/1147 31/1147 31/1147
2024-2025 m. m. 32/1184 32/1184 32/1184 332/1184
Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti pagal BUP: 7/259 7/259 7/259 7/259 7/259 7/259 7/259 7/259
Neformalusis vaikų švietimas pagal BUP: 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74

 

 ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJA

 VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI SKIRIAMŲ

PAMOKŲ SKAIČIUS 

2023-2024 m. m. III gimnazijos klasėse ir  2024-2025 m. m. III ir IV gimnazijos klasėse

Dalykas / kursas / klasė 3e 3g 3k 3s 36 sav. 4e 4g 4k 4s 34 sav.
Dorinis ugdymas:          
Filosofinė etika   1 36    
Psichologinė etika       1 34
Kalbos:          
Lietuvių kalba ir literatūra B 4 144 B 136
Lietuvių kalba ir literatūra A 6 216 6 204
Užsienio kalba anglų 3 108 3 102
Užsienio kalba vokiečių 3 108 3 102
Socialinis ugdymas:          
Istorija   3 108 3 102
Geografija   3 108 3 102
Ekonomika ir verslumas   3 108 3 102
Matematika B 4 144 4 136
Matematika A 6 216 6 204
Informatika   3 108 3 102
Gamtamokslinis ugdymas:          
Biologija   3 108 3 102
Fizika   3 108 3 102
Chemija   3 108 3 102
Meninis ugdymas ir technologijos:          
Dailė   2 72 2 68
Muzika   2 72 2 68
Teatras   2 72 2 68
Šokis   2 72 2 68
Medijų menas   2 72 2 68
Taikomosios technologijos:   2 72 2 68
medžiagų apdirbimas/tekstilė ir apranga          
Fizinis ugdymas:   3 108 3 102
Privalomai pasirenkamasis dalykas:          
Matematikos modulis „Planimetrija“   1 36    
Informatikos modulis „Duomenų tyrybos, programavimo ir saugaus elgesio pradmenys“   1 36 1 34
Lotynų kalba       2 68
Pasirenkamieji dalykai:          
Užsienio kalba rusų 3 108 3 102
Braižyba   2 72    
Žmogaus sauga integruojama į dalykus          
Projektinė veikla integruojama į ugdymą          
Minimalus privalomų pamokų skaičius mokiniui per savaitę / per mokslo metus pagal BUP:   25 900 25 850
Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti pagal BUP:   Po 12 klasei 432 Po 12 klasei 408
Neformaliojo vaikų švietimo valandų skaičius pagal BUP:   Po 3 klasei 108 Po 3 klasei 102
Maksimalus klasei skiriamų pamokų skaičius per savaitę vidurinio ugdymo programai įgyvendinti:   Po 51 klasei 1836 Po 51 klasei 1734

 ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJA

 VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI SKIRIAMŲ

PAMOKŲ SKAIČIUS

2023-2024 m. m. IV gimnazijos klasėse
Dalykas / kursas / klasė 3e 3g 3k 3t 36 sav. 4e 4g 4k 4t 34 sav.
Dorinis ugdymas:          
Filosofinė etika          
Psichologinė etika       1 34
Kalbos:          
Lietuvių kalba ir literatūra B/A     5 170
Užsienio kalba B1/B2     4 136
Užsienio kalba A1/A2     3 102
Socialinis ugdymas:          
Istorija B/A     2/3 68/102
Geografija B/A     2/3 68/102
Matematika B/A     3/4 102/136
Informacinės technologijos B/A     1/2 34/68
Gamtamokslinis ugdymas:          
Biologija B/A     2/3 68/102
Fizika B/A     2/4 66/136
Chemija B/A     2/3 68/102
Meninis ugdymas ir technologijos: B/A     2/3 68/102
Dailė          
Muzika          
Teatras          
Šokis          
Fotografija ir filmų kūrimas          
Technologijos:          
medžiagų apdirbimas          
tekstilė ir apranga          
Fizinis ugdymas: B/A     2/3 68/102
Privalomai pasirenkamasis dalykas:          
Lotynų kalba       2 68
Pasirenkamieji dalykai:          
Ekonomika       2 68
Braižyba          
Žmogaus sauga integruojama į dalykus          
Projektinė veikla integruojama į ugdymą          
Minimalus (privalomas) pamokų skaičius mokiniui per savaitę pagal BUP:       28 952
Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti pagal BUP:       Po 12 klasei 408
Neformaliojo švietimo valandų skaičius pagal BUP:       Po 3 klasei 102
Maksimalus klasei skiriamų pamokų skaičius per savaitę vidurinio ugdymo programai įgyvendinti:       Po 51 klasei 1734

Informacija atnaujinta: 2023-12-22