Tūkstantmečio mokyklos II

Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.
Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.
Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Projekto aprašymas
Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos
valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros
programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“
programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės
(EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse
sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams
mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos:
vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:
1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis
ugdymas, STEAM ugdymas;
4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;
5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo
ugdymo mokyklų mokytojai.
Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų
bendruomenės.

Šilutės rajono savivaldybė (dalyvaujančios mokyklos – Šilutės Pamario progimnazija, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla, Šilutės Vydūno gimnazija, Švėkšnos „Saulės“ gimnazija“, Žibų pradinė mokykla, Šilutės pirmoji gimnazija, Žemaičių Naumiesčio gimnazija) yra projekto partnerė ir įgyvendina 1–3 punkte numatytas veiklas.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo,
rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

1) Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių
kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
2) Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių
mokinių dalis;
3) Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
4) Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo
ugdymo mokyklose;
5) Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose
esančių mokyklų.

Šilutės rajono savivaldybės įgyvendinamos ugdymo veiklos

Projektų finansavimo sąlygų aprašas 

Tūkstantmečio mokyklų programa