Priėmimo į gimnaziją tvarka

PATVIRTINTA
Šilutės Vydūno gimnazijos direktoriaus
2021-05-04 įsakymu Nr. V1.6-68

 

ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJOS

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Mokinių priėmimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja mokinių priėmimą mokytis pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bei klasių komplektavimą Šilutės Vydūno gimnazijoje.
 2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimu Nr. Tl-1302 „Dėl mokinių priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo“ (2021 m. balandžio 29 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-665 redakcija), kuris skelbiamas gimnazijos interneto svetainėje.

II SKYRIUS

PRIĖMIMO MOKYTIS PAGAL PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS KRITERIJAI

 1. Gimnazija vykdo šias formaliojo švietimo programas: pagrindinio ugdymo 2 dalies (I-II gimnazijos klasėse) ir vidurinio ugdymo (III-IV gimnazijos klasėse) programas.
 2. Asmenys mokytis pagal pagrindinio ugdymo 2 dalies ir vidurinio ugdymo programas priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005-04-05 įsakymu Nr. ISAK-556 (2018-03-13 Nr. V-242 redakcija) patvirtintu „Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu“.
 3. Mokinys turi teisę rinktis mokyklą ir per mokslo metus ją keisti.
 4. Į gimnaziją pirmumo teise priimami asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą, baigę joje pagrindinio ugdymo programą.
 5. Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pagrindinio ugdymo 2 dalies ar vidurinio ugdymo programą priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – gimnazijai įvertinus jo mokymosi pasiekimus.

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS IR JŲ FORMINIMAS

 Apie vaikų priėmimą į bendrojo ugdymo mokyklos klases Šilutės rajono gyventojai informuojami rajoninėje spaudoje, Savivaldybės ir gimnazijos interneto svetainėse. Informacijos paskelbimo ir prašymų pateikimo laikas nustatomas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 1. Asmuo, pageidaujantis mokytis Šilutės Vydūno gimnazijoje, gimnazijos direktoriui pateikia prašymą (1 priedas). Prašymą už mokinį iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14–18 metų mokinys – turintis vieno iš tėvų (globėjų) raštišką sutikimą.
 2. Pasibaigus ugdymo procesui pateikti įgyto išsilavinimo pažymėjimo originalą.
 3. Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą (į 11/III gimnazijos klasę) priimamas asmuo, turintis pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.
 4. Gimnazijoje baigus pagrindinio ugdymo (10 klasės/II gimnazijos klasės) programą ir tęsiant mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą (11/III gimnazijos klasės), gimnazijos direktoriui pateikiamas tik prašymas.
 5. Prašymai dėl priėmimo mokytis registruojami elektroniniame registre (U8.16), kuriame privalo būti šios skiltys:
  • eilės numeris;
  • pateikusio prašymą asmens vardas, pavardė;
  • adresas, telefono numeris; elektroninio pašto adresas;
  • prašymo pateikimo data;
  • pateikti dokumentai;
  • pastabos apie taikomą priėmimo pirmumą;
  • žyma apie priėmimą (sutarties sudarymo data, numeris);
  • žyma apie nepriėmimą (atsakymo pareiškėjui data, numeris).
 6. Prašymų registravimo registrą pildo gimnazijos raštvedys.
 7. Pasibaigus ugdymo procesui birželio mėnesį gimnazijos nustatytu laiku mokiniai atvyksta į priėmimo komisiją, kurią skiria direktorius iš gimnazijos darbuotojų. Priėmimo komisija suteikia mokiniams informaciją apie gimnazijos tvarkas, užpildo reikalingų duomenų anketas, pokalbio metu išsiaiškina mokinių gebėjimus bei interesus ir konsultuoja mokinius dėl ugdymo krypties pasirinkimo.
 8. Mokinio priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi:
  • prieš pasirašant sutartį, gimnazijai teikiami šie priėmimo dokumentai:
  • mokinio asmens dokumentas (gimimo liudijimas, pasas ar asmens tapatybės kortelė);
  • įgyto išsilavinimo pažymėjimas ar dokumentai, liudijantys ankstesnius mokymosi pasiekimus (originalas);
  • specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus (jų kopijas) teisės aktų nustatyta tvarka;
  • mokymo sutartis kiekvienam naujai atvykusiam mokiniui bei tos gimnazijos mokiniui, pradedančiam mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, sudaroma jo mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui;
  • mokymo sutartį 2 egzemplioriais pasirašo gimnazijos direktorius ir prašymo pateikėjas;
  • vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas segamas į mokinio asmens bylą.
 9. Mokymo sutartis registruojama Mokinių registre.
 10. Sudarius Mokymo sutartį, asmuo įregistruojamas mokinių registre, nurodoma pirmoji mokinio mokymosi diena, formuojama mokinio asmens byla, kurioje saugomi pateikti dokumentai ir išsilavinimo pažymėjimo kopija. Originalas grąžinamas jo pateikėjui.
 11. Mokinio priėmimas į gimnaziją ir jo išvykimas iš gimnazijos įforminamas direktoriaus įsakymu. Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi.

IV SKYRIUS

KLASIŲ KOMPLEKTAVIMAS

 1. Klasės gimnazijoje komplektuojamos vadovaujantis šiais kriterijais: minimalus mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, skaičius klasėje – 23, maksimalus – 30;
 2. Gimnazijose pirmiausiai komplektuojamos vidurinio ugdymo programas įgyvendinančios 11-12 klasės / III-IV gimnazijos klasės, 9-10 klasių / I-II gimnazijos klasių komplektų skaičius nustatomas įvertinus mokyklos projektinį pajėgumą (patalpas).
 3. Mokinių paskirstymas į klases (srautus) įforminamas direktoriaus įsakymu(-ais).

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Priėmimą vykdo gimnazijos direktorius ir mokinių priėmimo komisija.
 2. Už šio aprašo vykdymą atsako gimnazijos direktorius.

 

_________________________

Priėmimo į gimnaziją prašymas

Informacija atnaujinta: 2023-04-02