Mokinio elgesio taisyklės

PATVIRTINTA
Šilutės Vydūno gimnazijos direktoriaus
2012-02-02 įsakymu Nr. V-1-6-75

 

ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJOS MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Visų mokymo įstaigos bendruomenės narių elgesys padeda kurti geranorišką ir saugią mokymo įstaigos aplinką visiems mokiniams, mokytojams, klasių vadovams, kitiems darbuotojams ir jų šeimos nariams. Kad įsigalėtų gera tvarka ir drausmė, būtina, jog atidumas, nuoširdus bendravimas su kitais taptų įpročiu ir kiekvienas asmuo būtų atsakingas už save ir kitus.
1.2. Mokiniai turi laikytis Mokinio elgesio taisyklių (toliau – Taisyklės), žinoti moralės ir etikos principus ir gyventi pagal juos.

II. MOKINIO TEISĖS
2. Mokinys turi teisę:
2.1. Mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius;
2.2. Gauti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą;
2.3. Gauti psichologinę, specialiąją ir socialinę pedagoginę bei sveikatos priežiūros pagalbą;
2.6. Dalyvauti mokymo įstaigos savivaldos veikloje, įvairiuose popamokiniuose renginiuose, projektinėje veikloje pagal savo poreikius ir pomėgius;
2.7. Būti supažindintas su saugos reikalavimais bei mokymo įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis;
2.8. Būti tinkamai informuotas apie savo teises ir pareigas;
2.9. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.
 
III. MOKINIO PAREIGOS
3. Mokinys privalo:
3.1. Stropiai ir sąžiningai mokytis pagal savo sugebėjimus, gerbti mokymo įstaigos bendruomenės narius ir jų nuomonę.
3.2. Nevėluoti į pamokas, nepraleidinėti jų be pateisinamos priežasties. Apie nebuvimą pamokose dėl ligos ar kitų priežasčių mokinys, tėvai, globėjai privalo raštu ar žodžiu informuoti auklėtoją, kuratorių. Praleidę pamokas dėl ligos mokiniai privalo pristatyti gydytojo pažymą.
3.3. Mokinys privalo vilkėti uniformą pagal Gimnazisto uniformos nuostatus.
3.4. Laikytis higienos reikalavimų: mokymo įstaigoje vilkėti tvarkingą ir švarią aprangą, patalpose būti be kepurės ir striukės.
3.5. Pasiruošti pamokoms, turėti mokymuisi reikalingas priemones.
3.6. Pamokų metu stropiai mokytis, netrukdyti kitiems mokiniams. Atlikti mokytojo, auklėtojo pateiktas užduotis.
3.7. Ugdymo proceso metu iš mokymo įstaigos ar iš pamokos išeiti tik mokytojui ar klasės vadovui leidus.
3.8. Pamokų ir pertraukų metu nebėgioti, netriukšmauti, nešiukšlinti, kultūringai elgtis.
3.9. Stropiai atlikti atsakingų asmenų paskirtas pareigas.
3.10. Tausoti mokymo įstaigos ir bendruomenės narių turtą, taupyti elektros energiją, vandenį.
3.11. Už sugadintą mokymo įstaigos turtą atlyginti nustatyta tvarka.
3.12. Mokymo įstaigos bibliotekoje, skaitykloje, valgykloje ir kitose bendrose patalpose laikytis tose patalpose nustatytos tvarkos.
3.13. Dalyvauti popamokiniuose renginiuose, projektinėje veikloje pagal savo pomėgius ir poreikius.
3.14. Pamokų, popamokinės veiklos, organizuotų švenčių ir išvykų metu laikytis mokytojų, trenerių, klasės vadovų nurodymų, saugaus elgesio taisyklių.
3.15. Žinoti ir laikytis saugaus eismo ir darbo saugos taisyklių.
 
IV. MOKINIUI DRAUDŽIAMA
4.  Mokymo įstaigoje, jos teritorijoje ir gimnazijos organizuotuose renginiuose bei išvykose mokiniui draudžiama:
4.1. Naudoti fizinį, psichologinį smurtą: muštis, vartoti necenzūrinius žodžius, įžeidinėti kitus, reikalauti pinigų ar daiktų;
4.2. Rūkyti, vartoti alkoholį, narkotikus ir kitas psichotropines medžiagas, būti rūkančiųjų susibūrimo vietose;
4.3. Atsinešti degtukus, žiebtuvėlius, dujų balionėlius, peilius, pirotechnines, sprogstamąsias medžiagas;
4.4. Per pamokas naudotis mobiliaisiais telefonais. Nesilaikant šio reikalavimo telefonai paimami ir grąžinami tėvams (globėjams, rūpintojams);
4.5. Pamokų metu kramtyti kramtomąją gumą, valgyti;
4.6. Lošti kortomis ir kitus azartinius žaidimus;
4.7. Be kabineto vadovo žinios jungti elektros prietaisus, darinėti langus.
 
V. MOKINIO DIENOTVARKĖ
5.1. Mokinys privalo laikytis Mokinio tvarkaraščio, patvirtinto gimnazijos direktoriaus.
5.2. Laisvos pamokos metu likti gimnazijoje.
 
VI. PASKATINIMAI IR NUOBAUDOS
6.1. Paskatinimai:
6.1.1.  Pagyrimai, padėkos informacinėse priemonėse ir susirinkimuose;
6.1.2.  Padėkos raštai už aktyvų dalyvavimą renginiuose bei gerą mokymąsi;
6.1.3.  Apdovanojimai atminimo dovanomis;
6.1.4.  Bilietai į įvairius renginius;
6.1.5.  Ekskursijos Lietuvoje ir už Lietuvos ribų aktyviausiems ir geriausiai besimokantiems mokiniams.
6.2. Pažeidus Mokinio elgesio taisykles taikomos šios nuobaudos:
6.2.1.  Klasės vadovo įspėjimas žodžiu ar raštu;
6.2.2.  Informacinis raštas tėvams (globėjams, rūpintojams) apie netinkamą elgesį;
6.2.3.  Tėvų (globėjų, rūpintojų) iškvietimas į ugdymo įstaigą pokalbiui.
6.2.4.  Už sistemingus Mokinio elgesio taisyklių pažeidimus mokinys svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje, Mokytojų taryboje, įrašomas į rizikos grupės mokinių, su kuriais dirbamas prevencinis darbas, sąrašą.
6.3. Direktoriaus įsakymu skiriamos drausminės nuobaudos:
6.3.1.  Pastaba ar įspėjimas;
6.3.2.  Papeikimas;
6.3.3.  Pašalinimas iš pamokų;
6.3.4.  Pašalinimas iš mokymo įstaigos.
Mokinio pašalinimo iš mokymo įstaigos klausimas gali būti sprendžiamas už ypač grubius nusižengimus: muštynes, vagystę, alkoholio, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų atsinešimą ir (ar) vartojimą, pardavimą, buvimą apsvaigus mokymo įstaigoje, pasikartojantį pamokų be rimtos priežasties praleidinėjimą, elgesį, keliantį akivaizdžią grėsmę mokymo įstaigos bendruomenės narių saugumui.
Sprendimą dėl mokinio iki 16 metų šalinimo priima Gimnazijos taryba išnagrinėjusi taikytas poveikio priemones ir gavus savivaldybės švietimo padalinio (steigėjo) raštišką sutikimą.
 
VII. FINANSINĖ ATSAKOMYBĖ
7.1. Už mokinio padarytą materialinę žalą (sulaužytą ar sugadintą inventorių, prirašinėtus, subraižytus suolus, suplėšytas ar pamestas knygas ir pan.) atsako jis ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai).
7.2. Mokymo įstaigos administracija gali paprašyti tėvų (globėjų, rūpintojų) iki nurodyto termino sugadintą inventorių pakeisti, suremontuoti ar apmokėti jo remonto išlaidas pagal pateiktus dokumentus.
 
Informacija atnaujinta: 2022-11-30