Gimnazijos veiklos išorės vertinimo rezultatai

2010 metais Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu ir 2010-02-02 Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-163 Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra atliko Šilutės Vydūno gimnazijos išorės vertinimą.

Jo metu buvo įvertinta gimnazijos veiklos kokybė, nustatytos gimnazijoje vykstančių procesų stipriosios ir tobulintinos veiklos sritys.

Mokyklos stiprieji veiklos aspektai:

 1. Bendruomenės nariai didžiuojasi savo gimnazija (1.1.3.) *.
 2. Geri mokinių ir mokytojų santykiai (1.1.4., 1.1.6.).
 3. Kuriama palanki ugdymui(-si) aplinka (1.3.3., 5.5.3.).
 4. Tikslingi ir įvairiapusiški ryšiai su kitomis institucijomis (1.4.2.).
 5. Patrauklus gimnazijos įvaizdis (1.4.3.).
 6. Tikslus ir suprantamas mokytojų aiškinimas (2.3.3.).
 7. Motyvuoti, atsakomybę jaučiantys  gimnazijos mokiniai (2.4.1.).
 8. Geri mokinių valstybinių brandos egzaminų rezultatai (3.2.1.).
 9. Mokinių dalyvavimas ir pasiekimai projektinėje veikloje, konkursuose ir olimpiadose (3.2.2.).
 10. Sėkmingas tolimesnis mokinių mokymasis (3.2.3., 4.4.3.).

  Mokyklos tobulintini veiklos aspektai:

 1. Ugdymo plano ir tvarkaraščių dermė (2.1.2.).
 2. Išmokimo stebėjimas pamokoje (2.3.4.).
 3. Mokymo(-si) veiklos diferencijavimas, atsižvelgiant į mokinių poreikius (2.5.2., 4.3.2.).
 4. Tėvų pedagoginis švietimas (4.5.).
 5. Tinkamų sąlygų kūno kultūrai ir sportinei veiklai užtikrinimas (5.5.3.).

 * – tema arba veiklos rodiklis pagal Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo tvarkos aprašo 2 priedą (Žin., 2009, Nr.40-1517).

Informacija atnaujinta: 2022-12-02