e-svetainės nuostatai

PATVIRTINTA
Šilutės Vydūno gimnazijos direktoriaus
2013-01-25 įsakymu Nr. V-1-6-11

 

ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJOS INTERNETO SVETAINĖS NUOSTATAI

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1.1. Šilutės Vydūno gimnazijos (toliau – gimnazijos) interneto svetainės (toliau – svetainės) paskirtis – skleisti internetu informaciją apie gimnazijos funkcijas, struktūrą, veiklą – vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius gimnazijos išorinio vertinimo rezultatus, gimnazijos bendruomenės tradicijas ir pasiekimus, profesinio orientavimo paslaugas; skatinti asmenis aktyviai dalyvauti valdyme; užtikrinti gimnazijos veiklos skaidrumą; inicijuoti interaktyvų procesą tarp bendruomenės ir gimnazijos, sudarant galimybes bendruomenei aktyviau dalyvauti gimnazijos sprendimų priėmimo procese, visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime.

1.2. Gimnazijos svetainės nuostatai skirti gimnazijos vidaus naudojimui.

1.3. Svetainė privalo atitikti Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo, patvirtinto LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739, 2006, Nr. 115-4376 ), Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 26 straipsnio nuostatas.

1.4. Informacija, laikoma virtualiose talpyklose, yra vieša ir pateikiama visuomenei tarptautiniu kompiuterių tinklu nemokamai (svetainės adresas www.vydunas.lt) bei yra oficiali gimnazijos informacija.

1.5. Šie nuostatai reglamentuoja svetainės atnaujinimą, pildymą, priežiūrą, administravimą ir perkėlimą į skaitmeninę laikmeną.

II. ATSAKOMYBĖ

 2.1. Šilutės Vydūno gimnazijos svetainės nuostatų privalo laikytis visi gimnazijos darbuotojai.

2.2. Už Šilutės Vydūno gimnazijos svetainės nuostatų laikymąsi, svetainės priežiūrą bei jos struktūrinių dalių informacijos atnaujinimą ir pildymą atsakingi direktoriaus įsakymu paskirti svetainės administratorius, IT inžinierius, svetainės redaktorius, gimnazijos administracijos atstovai.

III. DARBUOTOJŲ, ATSAKINGŲ UŽ SVETAINĘ, FUNKCIJOS

3.1. Svetainės administratorius:

3.1.1. koordinuoja sklandų svetainės veikimą;

3.1.2. atlieka nusiskundimų svetaine analizę ir teikia pasiūlymus dėl svetainės tobulinimo gimnazijos direktoriui;

3.1.3. administruoja savalaikį informacijos pateikimą ir įkėlimą;

3.1.4. seka susijusius su gimnazijos veikla Lietuvos Respublikos ir gimnazijos teisės aktus ir užtikrina pakeitimų įgyvendinimą;

3.1.5. inicijuoja svetainės keitimus, atitinkančius vartotojų poreikius;

3.1.6. kuruoja svetainės perkėlimą į skaitmeninę laikmeną;

3.1.7. operatyviai atnaujina svetainės struktūrą, pagrindinį meniu ir informaciją;

3.1.8. per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo įkelia videomedžiagą į svetainės dalį „Videogalerija“;

3.1.9. vykdo socialinių tinklų Facebook (https://www.facebook.com/Vydunieciai) ir Twitter (https://twitter.com/vydunieciai) priežiūrą, nuolat seka informaciją ir cenzūruoja ją.

 3.2. IT inžinierius:

3.2.1. atlieka techninę svetainės priežiūrą;

3.2.2. perkelia duomenis į skaitmeninę laikmeną;

3.2.3. kuruoja domeną vydunas.lt;

3.2.4. suteikia prisijungimo duomenis už svetainės tvarkymą atsakingiems asmenims;

3.2.5. blokuoja šių asmenų prisijungimą, nušalinus juos nuo svetainės tvarkymo.

3.3. Svetainės redaktorius:

3.3.1. redaguoja tekstus;

3.3.2. per 1 darbo dieną nuo informacijos gavimo įkelia ją į svetainės dalį „Naujienos“;

3.3.3. šalina grasinančius, įžeidžiančius bei necenzūrine kalba parašytus komentarus;

3.3.4. per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo įkelia foto informaciją į svetainės dalį „Foto galerija“;

3.3.5. pasirodžius naujam gimnazijos laikraščio numeriui informaciją įkelia į svetainės dalį „Gimnazijos laikraštis“.

3.4. Gimnazijos administracijos atstovai:

3.4.1. direktoriaus įsakymu paskirtas gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui kiekvieną darbo dieną atnaujina svetainės dalį „Informacija“;

3.4.2. kiekvienos savaitės penktadienį direktoriaus įsakymu paskirtas gimnazijos administracijos atstovas įkelia informaciją į svetainės dalį „Šią savaitę gimnazijoje“.

IV. INFORMACIJOS, SKIRTOS SVETAINEI, PATEIKIMAS

 4.1. Planuojamo renginio vadovas el. paštu savaitę iki renginio gimnazijos administracijai tvirtinti pristato programą (jei programa rengiama) ir informaciją apie renginį.

4.2. Renginio vadovas per 1 darbo dieną svetainės redaktoriui el. paštu pateikia svetainės daliai „Naujienos“ informaciją apie vykusį renginį, konkursą, olimpiadą, konferenciją ir kt.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 5.1. Gimnazijos svetainėje visa informacija pateikiama lietuvių kalba.

5.2. Svetainės nuostatų įgyvendinimą organizuoja ir jų kontrolę vykdo gimnazijos administracija.

5.3. Svetainės nuostatai gali būti pildomi, keičiami ar pripažįstami negaliojančiais gimnazijos direktoriaus įsakymu.

____________________________________

Informacija atnaujinta: 2022-12-02