Testų taisyklės

 PATVIRTINTA
Šilutės Vydūno gimnazijos direktoriaus
2014-01-20 Įsakymu Nr. V1-6-9

 

ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJOS TESTŲ TAISYKLĖS

 

1.      Tvarkaraštis ir jo pakeitimai

1.1.   Testų laikas yra nustatomas gimnazijos testų tvarkaraštyje, kurį sudaro mokytojai, derina su direktoriaus pavaduotoju ir tvirtina direktorius pirmą kiekvieno pusmečio savaitę.

1.2.   Pakeitimus testų tvarkaraštyje atlieka tik direktoriaus pavaduotojas.

1.3.   Mokiniai turi teisę neatlikti testų tvarkaraštyje arba jo pakeitimuose nenumatyto testo.

1.4.   Mokytojas negali pakeisti testo rašymo datos, išskyrus atvejus, numatytus šių taisyklių 1.2 ir 2.1. punktuose.

2.      Atsiskaitymas ir atleidimas nuo testo

2.1.   Mokiniams, neatvykusiems į testą dėl ligos ar kitos svarbios priežasties, įvardintos gimnazijos direktoriaus įsakymu, ir pateikusiems pateisinamąjį dokumentą, mokytojas skiria užduotis ir nustato atsiskaitymo datą iki kito to dalyko testo.

2.2.   Mokiniams, neatlikusiems testo dėl mokytojo išvykimo, mokytojas skiria atsiskaitymo užduotis.

2.3.   Mokiniai, šalies bei tarptautinių olimpiadų, konkursų ir varžybų dalyviai, pasiruošimo laikotarpiu gali būti atleidžiami nuo to dalyko testų.

2.4.   Mokiniui, neatvykusiam į testą be pateisinamos priežasties ar neatlikusiam darbo, rašomas pažymys „1“. Mokiniui, gavusiam nepatenkinamus įvertinimus, dalyko mokytojas iki kito to dalyko testo savo nuožiūra gali:

–        suteikti papildomą galimybę atsiskaityti,

–        nustatyti testo ar atsiskaitymo formą,

–        sumažinti testo ar atsiskaitymo maksimalų vertinimą.

3.      Programa ir vertinimas

3.1.   Mokytojas privalo mokslo metų pradžioje pasirašytinai supažindinti mokinius su dalyko programa ir testų vertinimo kriterijais.

3.2.   Mokytojas privalo supažindinti mokinius su testo vertinimo kriterijais ir bendraisiais reikalavimais testo pradžioje.

3.3.   Testai vertinami 10 balų sistema: 10 – puikiai, 9 – labai gerai, 8 – gerai; 7 – pakankamai gerai, 6 – patenkinamai, 5 – pakankamai patenkinamai, 4 – silpnai, 3 – blogai, 2 – labai blogai, 1 – nieko neatsakė, neatliko arba neatsiskaitė.

3.4.   Mokytojas turi teisę mažinti pažymį už darbą, turintį nusirašinėjimo požymių ar atliktą netvarkingai, su gramatinėmis klaidomis, t. y. nesilaikant bendrųjų reikalavimų.

3.5.   Mokytojas turi teisę pašalinti mokinį iš testo už pasakinėjimą, nusirašinėjimą arba trukdymą kitiems. Šiuo atveju mokiniai neturi teisės išvykti iš mokyklos.

3.6.   Testo trukmė negali būti ilgesnė nei 45 min., t. y. akademinė valanda. Dviejų akademinių valandų testą turi teisę vykdyti tik lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai bei kitų dalykų mokytojai, vykdantys projektus ar egzaminų diagnostinius testus.

3.7.   Negalima išleisti mokinius iš testo anksčiau nei baigiasi pamokos laikas.

3.8.   Mokytojas privalo patikrinti ir įvertinti darbus per vieną savaitę, rašomuosius lietuvių kalbos darbus – per dvi savaites po testo.

3.9.   Balų skaičiavimo metodiką nustato mokytojas, laikydamasis ugdymo individualizavimo ir diferencijavimo principų.

4.      Įforminimas, dauginimas ir saugojimas

4.1.   Testo įforminimo rekvizitai: gimnazijos pavadinimas, klasė, mokinio vardas ir pavardė, dalykas, data, testo eilės numeris, vertinimo skalė.

4.2.   Testus daugina ir jų apskaitą tvarko dalyko mokytojai.

4.3.   Testus, mokiniams susipažinus su jų rezultatais, dalyko mokytojas saugo iki mokslo metų pabaigos.