Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas

Šilutės Vydūno gimnazijos 2017-2019 m. m. ugdymo plano VI skirsnis

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 1. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas yra gimnazijos ugdymo turinio dalis ir dera su keliamais ugdymo tikslais ir ugdymo proceso organizavimu. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi gimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintu Šilutės Vydūno gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos tvarkos aprašu.
 2. Ugdymo procese taikomas formuojamasis (skirtas padėti mokiniui mokytis, teikti ir gauti grįžtamąjį ryšį, stebėti daromą pažangą, suteikti pagalbą laiku, siekiant pagerinti mokinio pasiekimus) ir diagnostinis vertinimas (skirtas padėti nustatyti mokinio pasiekimus ir pažangą tam tikro mokymosi etapo pradžioje ir pabaigoje, kad būtų galima numatyti tolesnio mokymosi žingsnius, suteikti mokymosi pagalbą sunkumams įveikti).
 3. Pagrindinė vertinimo forma yra testas. Testams prilygsta kitos atsiskaitymo formos: rašiniai, referatai, praktikumai, laboratoriniai darbai, projektai.
 4. Mokytojai gali naudoti kitus vertinimo būdus, pvz., kaupiamuosius taškus ir kt., bet privalo numatyti įvertinimų konvertavimo į pažymius pagal dešimtbalę sistemą būdą bei laiką ir supažindinti su jais mokinius.
 5. Planuodamas ugdymo turinį, mokytojas planuoja ir vertinimą, jo periodiškumą, sandarą (testo, kaupiamieji, praktinių, laboratorinių darbų ir kt. pažymiai) ir informuoja mokinius rugsėjo mėnesio pirmąją savaitę:
 6. Vertinimo periodiškumas:

Savaitinių pamokų skaičius

Orientacinis testų skaičius per pusmetį

1

3

2

4-5

3

5-7

4

5-8

5

5-9

 1. Per dieną negali būti skiriamas daugiau kaip vienas testas.
 2. Tą pačią dieną kartu su testu gali būti kaupiamojo ir praktinio pobūdžio atsiskaitymų: kontūrinių žemėlapių, pratybų, menų disciplinų kūrybinių darbų, technologijų praktinių gaminių, kūno kultūros fizinio parengtumo rodiklių testų ir pan.
 3. Testai paskutinę pusmečio savaitę nenumatomi ir neorganizuojami.
 4. Gimnazija, siekdama padėti kiekvienam mokiniui pagal išgales pasiekti aukštesnių ugdymo(si) rezultatų:

30.1. užtikrina mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdų ir formų dermę per testų sistemą gimnazijoje – pavaduotojas ugdymui rengia pusmetinius testų tvarkaraščius, kuriuos įsakymu tvirtina direktorius; dalykų mokytojai rengia testų sąvadus, testuose pateikdami vertinimo kriterijus;

30.2. užtikrina vertinimo metu sukauptos informacijos sklaidą elektroniniame dienyne bei informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus elektroniniame dienyne vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais ir gimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintais Šilutės Vydūno gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatais;

30.3. kartu su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tėvų susirinkimuose ir individualiuose pokalbiuose aptaria mokinių daromą pažangą, mokymosi pasiekimus ir numato būdus gerinti mokinio ugdymo(si) pasiekimus, prireikus koreguoja mokinio individualų ugdymo planą.

 1. Gimnazijoje numatyta mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu gautų pasiekimų įvertinimų peržiūrėjimo tvarka:

31.1. prašymus dėl pasiekimų įvertinimo nagrinėjimo gali teikti tėvai arba globėjai, jei mokiniui nėra 16 metų, ir mokiniai, turintys 16 metų;

31.2. prašymas teikiamas gimnazijos direktoriui po įvertinimų paskelbimų per savaitę laiko;

31.3. direktorius įsakymu formuoja komisiją, kurią sudaro dalyką kuruojantis pavaduotojas, du atitinkamos metodinės grupės atstovai;

31.4. komisijoje negali dalyvauti mokytojas, kurio dalyko pasiekimo įvertinimas yra nagrinėjamas;

31.5. prašymus komisija turi išnagrinėti per 7 darbo dienas nuo prašymo pateikimo;

31.6. iš visos per atitinkamą laikotarpį išeitos dalyko medžiagos komisija parengia mokiniui užduotis, atitinkančias Bendrųjų ugdymo programų nuostatas;

31.7. mokinys komisijos nustatytu laiku privalo atvykti ir per nustatytą laiką, dalyvaujant bent dviem komisijos nariams, atlikti užduotis;

31.8. užduotis komisija vertina balais, gautas balas yra galutinis įvertinimas.

 1. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus pasiekimus taikant 10 balų vertinimo sistemą.
 2. Mokinių pasirenkamųjų dalykų ir programų – užsienio 2-osios ir lotynų kalbos, ekonomikos, braižybos, informacinių technologijų, technologijų, menų, kūno kultūros pažanga ir pasiekimai vertinami pažymiais; etikos, filosofinės etikos ir psichologinės etikos kursų, žmogaus saugos – įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“.
 3. Mokinių, kurie mokosi dalykų modulių, pasiekimai gali būti vertinami pažymiu, įskaita, kaupiamuoju balu ir kt., gali būti įskaitomi į atitinkamo dalyko programos pasiekimų įvertinimą.
 4. Dalykų mokymosi pasiekimai pusmečio ar metų pabaigoje įvertinami pažymiu ar įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Įrašas „atleistas“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir mokyklos vadovo įsakymą, įrašas „neatestuotas“, – jeigu mokinio pasiekimai nėra įvertinti.
 5. Pusmečių ir metinių pasiekimų vertinimo tvarka:

36.1. pirmojo pusmečio pažymys vedamas iš pusmečio metu gautų pažymių vidurkio;

36.2. antrojo pusmečio pažymys vedamas iš pusmečio metu gautų pažymių vidurkio;

36.3. pusmečio pažymys gali būti rašomas už pusmečio turinio apimties testą, jeigu tokia atsiskaitymo forma buvo pasirinkta ir įforminta vadovų, mokytojo ir mokinio susitarimu;

36.4. metinis pažymys vedamas iš pusmečių ar visų per metus gautų pažymių vidurkio;

36.5. jeigu mokinys buvo neatestuotas vieną pusmetį, jis turi savarankiškai atsiskaityti už to pusmečio programą;

36.6. jeigu antrasis pusmetis įvertintas neigiamai, metinis įvertinimas negali būti teigiamas;

36.7. jeigu dalykas buvo dėstomas tik pirmąjį pusmetį, metinis pažymys atitinka pirmojo pusmečio pažymį;

36.8. jeigu dalykas buvo dėstomas tik antrąjį pusmetį, metinis pažymys atitinka antrojo pusmečio pažymį.

 1. Mokinių kūno kultūros pasiekimų vertinimo principai:

37.1. vertinimo tikslas – skatinti asmens fizinį ir kūrybinį aktyvumą, saviraišką ir savirealizaciją ugdant bendruosius ir specialiuosius judėjimo, sveikatos stiprinimo bei tausojimo gebėjimus;

37.2. vertinimo komponentai:

 – pamokų lankymas;

 – pasiruošimas pamokoms (apranga, inventorius);

 – asmens higienos laikymasis (kūno priežiūra prieš ir po pamokų);

 – pastangos, aktyvumas, pažanga ir noras tobulėti pamokų metu;

 – kūno kultūros normų vykdymas (testai);

 – dalyvavimas gimnazijos sporto rinktinėse;

 – pasiekimai sporto varžybose.

 1. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“.
 2. Mokinių pasiekimų patikrinimas diagnostikos tikslais vykdomas II gimnazijos klasėse iš užsienio kalbos ir IV gimnazijos klasėse iš egzaminuojamų dalykų. Mokiniai atlieka testus, kurie rodo tam tikro laikotarpio pasiekimus, yra įvertinamos sutartine forma (pažymiais ar kaupiamaisiais balais ir kt.). Atliekant diagnostinį vertinimą atsižvelgiama į formuojamojo vertinimo metu surinktą informaciją.
 3. Diagnostinio vertinimo informaciją naudojama analizuojant mokinių pažangą ir poreikius, keliant tolesnius mokymo ir mokymosi tikslus.