Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka

PATVIRTINTA
Šilutės Vydūno gimnazijos direktoriaus
2017-09-13 įsakymu Nr. V1.6-105

 

ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJA

 

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS

IR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka (toliau Tvarka) reglamentuoja Šilutės Vydūno gimnazijos klasių auklėtojų ir kuratorių (toliau – klasių vadovų), dalykų mokytojų, socialinio pedagogo, psichologo, direktoriaus pavaduotojų ugdymui veiklą gerinant mokinių pamokų lankomumą, stiprinant kontrolę ir vykdant pamokų nelankymo prevenciją.
  2. Tvarka nustato gimnazijos mokinių lankomumo apskaitą ir prevencines poveikio priemones nelankymui mažinti.
  3. Vykdant mokinių pamokų lankomumo apskaitą ir nelankymo prevenciją, klasių vadovai, dalykų mokytojai, socialinis pedagogas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, gimnazijos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, mokymo sutartimi, mokytojo ir klasės vadovo pareigybės aprašymu, direktoriaus įsakymais ir šia tvarka.

 

II SKYRIUS

PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO KRITERIJAI

   1. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis ir apie tai elektroniniame dienyne pažymimos:

4.1.  „nl“ – dėl ligos, mokiniui pristačius Vaiko sveikatos būklės (medicininį) pažymėjimą apie ligą;
4.2.  „nt“ – dėl mokinio negalėjimo lankyti pamokas dėl šeimos aplinkybių arba dėl ligos, jei mokiniui susirgus nesikreipta į gydymo įstaigą; apie tai klasės vadovui tėvai praneša tą pačią dieną ir fiksuoja praleistų pamokų teisinimo lape ne daugiau kaip 35 pamokas per mokslo metus;
4.3.  „nv“ – gimnazijos vadovo įsakymu dėl mokinio išvykimo į gimnazijos ar kitų švietimo ir kultūros įstaigų organizuojamus renginius organizuojamus renginius (varžybas, konkursus, olimpiadas, projektus, ekskursijas ir kitas išvykas), taip pat dėl kitų svarbių priežasčių, kai mokinys pateikia valstybinių, visuomeninių įstaigų pateisinimo dokumentą;
4.4.  Kiti elektroniniame dienyne pateikiami žymėjimai nenaudojami.
 

III SKYRIUS

LANKOMUMO APSKAITOS TVARKA

   1. Mokinys privalo:

5.1.    punktualiai ir reguliariai lankyti pamokas ir užsiėmimus;
5.2.    susirgęs, tą pačią dieną informuoti klasės vadovą;
5.3.    praleidęs pamoką(-as), pristatyti gydytojo pažymą arba praleistų pamokų tėvų teisinimo lapą per 3 darbo dienas;
5.4.    jei išleidžiamas direktoriaus įsakymu, atvykti į raštinę pasirašytinai susipažinti su dokumentu, kuriuo yra išleidžiamas išvykti į renginius ir suteikta galimybė atsiskaityti už praleistus testus individualiai;
5.5.    iš anksto žinodamas apie nedalyvavimą pamokose, pranešti apie tai klasės vadovui ir dėstantiems mokytojams, gauti užduotis savarankiškam darbui, susitarti dėl atsiskaitymo už praleistas temas.

  1. Dalyko mokytojas privalo:

6.1.    tą pačią darbo dieną elektroniniame dienyne pažymėti neatvykusius į pamoką mokinius raide „n“, pavėlavusius mokinius – raide „p“;
6.2.    informuoti klasės vadovą apie mokinius, praleidusius 4 jo dalyko pamokas iš eilės, išsiaiškinti praleidimo priežastis.

  1. Klasės vadovas privalo:

7.1.    kasdien elektroniniame dienyne stebėti mokinių pamokų lankomumą ir vėlavimą;
7.2.    mokiniui neatvykus į mokyklą 2 dienas iš eilės, jei apie tai nebuvo pranešta tėvų (globėjų), išsiaiškinti neatvykimo priežastis ir, esant reikalui, apie tai informuoti tėvus ir socialinį pedagogą;
7.3.    gavęs mokinio už praleistas pamokas pateisinantį dokumentą, tą pačią dieną elektroniniame dienyne pažymėti pamokų praleidimo priežastis pagal šios tvarkos 4 punktą;
7.4.    ne vėliau kaip per savaitę po gavimo dienos pristatyti gydytojo išduotus vaiko sveikatos būklės pažymėjimus mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistui, kuris fiksuoja gydytojų rekomendacijas dėl atleidimo nuo kūno kultūros pamokų;
7.5.    iki kito mėnesio 5 darbo dienos parengti, pateikti ir aptarti su socialiniu pedagogu praėjusio mėnesio klasės lankomumo ataskaitą iš elektroninio dienyno.

  1. Mokinių tėvai (globėjai) privalo:

8.1.    informuoti klasės vadovą telefonu, elektroniniu paštu ar žinute elektroniniame dienyne apie vaiko neatvykimą į pamokas pirmąją neatvykimo dieną, nurodant priežastis;
8.2.    jei apie vaiko neatvykimą į pamokas buvo pranešta klasės vadovui pirmąją neatvykimo dieną ir nebuvo kreiptasi į gydytojus, pažymėti praleistų pamokų teisinimo lape priežastį ir patvirtinti savo parašu;
8.3.    ne rečiau kaip kartą per savaitę patikrinti vaiko pamokų lankomumą elektroniniame dienyne;
8.4.    užtikrinti punktualų ir reguliarų gimnazijos lankymą Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme nustatyta tvarka.

  1. Socialinis pedagogas privalo:

9.1.    gavęs lankomumo ataskaitas ar informaciją apie pamokas praleidžiantį mokinį, aptarti situaciją su klasės vadovu ar dalyko mokytoju, numatyti veiksmų planą;
9.2.    įtraukti mokytojus ir klasės vadovą į pagalbos vaikui teikimo procesą ir dirbti individualiai su mokiniu bei jo tėvais (globėjais);
9.3.    informuoti apie gimnazijos nelankymą ir vaikų nepriežiūrą Nepilnamečių reikalų specialistus bei Vaikų teisių apsaugos institucijų specialistus.
 

IV SKYRIUS

PAMOKŲ NELANKYMO PREVENCIJA IR NUOBAUDOS

  1. Jei mokinys praleidžia iki 14 pamokų be pateisinamos priežasties, už praleistas pamokas raštu pasiaiškina klasės vadovui.
  2. Jei mokinys praleido daugiau kaip 14 pamokų be pateisinamos priežasties arba dažnai vėluoja į pamokas:

11.1.  klasės vadovas inicijuoja mokinio ir socialinio pedagogo pokalbį ir kartu aptaria prevencines priemones numatytam laikui;
11.2.  mokinys raštu pasiaiškina dėl pamokų praleidimo;
11.3.  socialinis pedagogas informuoja pamokas praleidinėjančio mokinio tėvus;
11.4.  lankomumui nepagerėjus per nustatytą laikotarpį, klasės vadovas informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui.

   1. Jei mokinys pakartotinai praleidžia daugiau kaip 14 pamokų be pateisinamos priežasties, jo lankomumas svarstomas gimnazijos VGK posėdyje, dalyvaujant klasės vadovui, socialiniam pedagogui, gimnazijos administracijos atstovui ir tėvams, jam skiriama socialinė pedagoginė pagalba arba gimnazijos direktoriaus įsakymu mokinio elgesio taisyklėse numatyta drausminė nuobauda – pastaba ar įspėjimas.
   2. Dalyvaudamas posėdyje klasės vadovas, pateikia informaciją apie atliktą darbą su mokiniu, šalinant mokyklos nelankymo priežastis (mokinių pasiaiškinimai, klasės socialinis pasas, mokinio socialinės raidos pasas ir kt.).
   3. Jei mokinys praleido daugiau kaip 60 pamokų be pateisinamos priežasties:

14.1   mokinys kartu su tėvais kviečiamas pokalbiui pas direktoriaus pavaduotoją ugdymui;
14.2.  mokinio lankomumas svarstomas VGK posėdyje, jam skiriama gimnazijos direktoriaus įsakymu mokinio elgesio taisyklėse numatyta drausminė nuobauda – papeikimas ar griežtas papeikimas.

  1. Mokiniui ir toliau nelankant mokyklos, socialinis pedagogas parengia informaciją apie atliktą darbą bei taikytas poveikio priemones gimnazijos VGK ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo III skyriaus 29 straipsnio 9-11 punktais, inicijuoja:

15.1.  mokinio iki 16 metų svarstymą mokytojų tarybos posėdyje dėl mokymo sutarties nutraukimo ir kitos mokyklos pasirinkimo;
15.2.  mokinio, turinčio 16 metų, svarstymą mokytojų tarybos posėdyje dėl mokymo sutarties nutraukimo.

  1. Jei mokinys per mėnesį praleidžia 50 procentų pamokų be pateisinamos priežasties, direktoriaus pavaduotojas ugdymui duomenis įveda į NEMIS (nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinė sistema).

 

V SKYRIUS

LANKOMUMO SKATINIMAS

  1. Klasės vadovas gerai lankančius mokinius pusmečio pabaigoje pagiria:

17.1.  įrašu elektroniniame dienyne;
17.2.  klasės valandėlės metu;
17.3.  klasės mokinių tėvų susirinkimo metu.

  1. Mokiniai, nepraleidę nei vienos pamokos per pusmetį, apdovanojami gimnazijos direktoriaus padėkos raštais, per mokslo metus – specialiuoju prizu.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Mokytojai, klasių vadovai, socialinis pedagogas bei visi mokiniai ir jų tėvai supažindinami su Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka pasirašytinai.
  2. Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka skelbiama mokyklos interneto tinklalapyje ir elektroniniame dienyne.
  3. Mokinių pamokų lankomumo apskaitos priežiūrą vykdo direktoriaus pavaduotojai ugdymui.
  4. Atskirų mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos rezultatai aptariami konkrečioje klasėje dirbančių mokytojų posėdžiuose.
  5. Apibendrinti gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos rezultatai aptariami mokytojų tarybos posėdžiuose.

_____________________
Parengė darbo grupė:
 
Vytautas Žemaitaitis, Vaiko gerovės komisijos pirmininkas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,              
Jūratė Gusevienė, socialinė pedagogė,
Audronė Stasiulienė, klasių kuratorė,
Linas Zdanevičius, klasės auklėtojas,
Saulius Zdanevičius, klasių kuratorius,
Kęstutis Mockus, direktoriaus pavaduotojas ugdymui                  ,
Marina Stirbienė, direktorė.