Gimnazijos nuostatai

PATVIRTINTA
Šilutės rajono savivaldybės
tarybos 2014 m. spalio 30 d.
sprendimu Nr. T1-2273

ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJOS
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šilutės Vydūno gimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Šilutės Vydūno gimnazijos (toliau – Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, reglamentuoja mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentų išdavimą, gimnazijos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo tvarką.
2. Gimnazijos oficialus pavadinimas – Šilutės Vydūno gimnazija, trumpasis – Vydūno gimnazija. Gimnazija įregistruota juridinių asmenų registre, kodas 191846790.
3. Įsteigimo data ir istorija: 1993 m. liepos 1 d. įsteigta Šilutės Vydūno vidurinė mokykla (Šilutės rajono valdybos 1993-05-03 potvarkis Nr. 190-v), 1998-09-01 Šilutės Vydūno vidurinei mokyklai suteiktas gimnazijos statusas, mokykla reorganizuota į Šilutės Vydūno gimnaziją (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 1998-05-28 kolegijos nutarimas Nr. 24; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1998-06-02 įsakymas Nr. 889 „Dėl gimnazijos statuso teikimo“; Šilutės rajono savivaldybės tarybos 1998-07-09 sprendimas Nr. 160).
4. Teisinė forma ir priklausomybė – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
5. Gimnazijos savininkas: Šilutės rajono savivaldybė, identifikavimo kodas 111102445, Dariaus ir Girėno g. l, LT-99133 Šilutė, Šilutės r. sav.
6. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šilutės rajono savivaldybės taryba. Jos funkcijos:
6.1. tvirtinti Gimnazijos nuostatus;
6.2. priimti į pareigas ir atleisti iš jų Gimnazijos direktorių;
6.3. priimti sprendimus dėl:
6.3.1.Gimnazijos buveinės pakeitimo;
6.3.2.Gimnazijos reorganizavimo ar likvidavimo;
6.3.3.Gimnazijos filialo steigimo ar jo veiklos nutraukimo;
6.4. skirti ir atleisti likvidatorių ar sudaryti likvidacijos komisiją ir nutraukti jos įgaliojimus;
6.5.spręsti kitus teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
7. Gimnazijos buveinė – Atgimimo al. 3, LT-99123 Šilutė, Šilutės r. sav.
8. Gimnazijos grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120.
9. Gimnazijos tipas – gimnazija, kodas 3125.
10. Gimnazijos pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo gimnazija, kodas 31251100.
11. Mokymo formos – dieninė, grupinio ir pavienio mokymosi.
12. Vykdomos švietimo programos:
12.1. vidurinio ugdymo;
12.2. pagrindinio ugdymo II dalis;
12.3. neformaliojo švietimo.
13. Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai:
13.1. brandos atestatas, brandos atestato priedas;
13.2. vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;
13.3. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;
13.4. pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;
13.5. mokymosi pasiekimų pažymėjimas;
13.6. pažyma mokiniui, išvykstančiam nepasibaigus mokslo metams.
14. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis anspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, atributiką. Savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

II. GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

15. Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
16. Gimnazijos pagrindinė švietimo veiklos rūšis: vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.
17. Kitos švietimo veiklos rūšys:
17.1. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
17.2. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
17.3. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
17.4. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
17.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
18. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
18.1. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
18.2. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
18.3. nuosavo ar nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
18.4. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas 69.20.10;
18.5. ekskursijų organizavimas, kodas 79.12;
18.6. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.
19. Gimnazijos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines mokinio galias, ugdyti kūrybingą, aktyvų ir atsakingą pilietį, įgijusį kompetencijų, būtinų sėkmingai socialinei integracijai ir mokymuisi visą gyvenimą.
20. Gimnazijos veiklos uždaviniai:
20.1. teikti mokiniams kokybišką ugdymą, vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą;
20.2. sudaryti tinkamas sąlygas mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikiams tenkinti;
20.3. teikti mokiniams pedagoginę, psichologinę pagalbą.
21. Vykdydama jai pavestas funkcijas Gimnazija:
21.1. konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis Bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į Šilutės rajono savivaldybės ir Gimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat į mokinių poreikius ir interesus;
21.2. vykdo pagrindinio ir vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas;
21.3. rengia pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas;
21.4. dalyvauja mokinių ugdymo pasiekimų tyrimuose, patikrinimuose teisės aktų nustatyta tvarka;
21.5. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
21.6. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;
21.7. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę pagalbą, organizuoja ugdymą karjerai, užtikrina minimalios priežiūros priemones;
21.8. įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
21.9. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų apmokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;
21.10. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;
21.11. organizuoja mokinių maitinimą Gimnazijoje;
21.12. organizuoja mokinių vežiojimą į Gimnaziją ir iš jos;
21.13. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją, dalintis patirtimi;
21.14. sudaro sąlygas sveikatos priežiūros specialistui vykdyti mokinių sveikatos priežiūrą Gimnazijoje;
21.15. viešai skelbia informaciją apie Gimnazijos veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
21.16. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.
22. Mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus Gimnazija išduoda švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

III. GIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

23. Gimnazija, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas:
23.1. turi teisę:
23.1.1. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;
23.1.2. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;
23.1.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis, sudaryti mokymo ir kitas sutartis;
23.1.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;
23.1.5. stoti ir jungtis į asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;
23.1.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
23.1.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis;
23.2. privalo:
23.2.1. užtikrinti kokybišką švietimą;
23.2.2. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;
23.2.3. vykdyti patvirtintas ugdymo, mokymo, švietimo programas;
23.2.4. sudaryti mokymo sutartis ir vykdyti sutartus įsipareigojimus;
23.2.5. užtikrinti Gimnazijos vaiko gerovės komisijos veiklą, įgyvendinant teisės aktų nustatytus reikalavimus;
23.2.6. vykdyti buhalterinę apskaitą, teikti finansinę ir statistinę informaciją Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir valstybės institucijoms;
23.2.7. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

IV. GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

Gimnazijos veikla organizuojama pagal:
24.1. direktoriaus patvirtintą strateginį veiklos planą, suderintą su Gimnazijos taryba ir Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu;
24.2. direktoriaus patvirtintą metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba;
24.3. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos ugdymo planą, suderintą su Gimnazijos taryba ir Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu;
24.4. direktoriaus patvirtintus tvarkos aprašus, taisykles, reglamentus.
25. Gimnazijai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius pavaldus Šilutės rajono savivaldybės tarybai, tiesiogiai atskaitingas Šilutės rajono savivaldybės tarybai ir Savivaldybės administracijos direktoriui.
26. Gimnazijos direktorius:
26.1. organizuoja darbą ir užtikrina Gimnazijos nuostatų, įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių Gimnazijos veiklą, įgyvendinimą;
26.2. vadovauja Gimnazijos strateginio, metinio veiklos bei ugdymo planų, švietimo programų rengimui, tvirtina juos ir telkia Gimnazijos bendruomenę jų įgyvendinimui;
26.3. stebi, analizuoja, vertina Gimnazijos veiklą, ugdymo rezultatus;
26.4. nustato vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaro galimybę savarankiškai dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą;
26.5. tvirtina Gimnazijos struktūrą ir pareigybių sąrašą, atsižvelgdamas į Savivaldybės tarybos nustatytą didžiausią leistiną pareigybių (etatų) skaičių;
26.6. skiria ir atleidžia darbuotojus, tvirtina jų pareigybių aprašymus, teisės aktų nustatyta tvarka nustato darbuotojams pareiginius ir tarnybinius atlyginimus, skiria priedus, priemokas ir vienkartines pinigines išmokas atsižvelgdamas į darbo užmokesčio fondą;
26.7. kartu su buhalteriu sudaro metinę Gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatą;
26.8. užtikrina optimalų Gimnazijos turto, lėšų ir kitų išteklių valdymą ir naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka, pasirašo finansinės atsakomybės dokumentus;
26.9. rūpinasi Gimnazijos turto apsauga, darbų, gaisrine ir civiline sauga;
26.10. inicijuoja darbų saugos ir sveikatos instrukcijų, atostogų bei darbo grafikų, darbo laiko apskaitos žiniaraščių ir kitų vidaus tvarkomųjų dokumentų rengimą ir juos tvirtina;
26.11. suderinęs su Gimnazijos taryba tvirtina Gimnazijos darbo tvarkos taisykles, kuriose nustato mokinių ir darbuotojų teises, pareigas, atsakomybę, mokinių ir darbuotojų skatinimą, bendruomenės narių elgesio ir etikos normas;
26.12. priima mokinius Šilutės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir sudaro mokymo sutartis;
26.13. organizuoja mokinių pavėžėjimą ir maitinimą;
26.14. organizuoja ir atlieka mokinių pasiekimų tyrimus, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus ir brandos egzaminus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
26.15. organizuoja informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos teikimą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokytojams;
26.16. organizuoja mokinių profesinės karjeros planavimą;
26.17. organizuoja Gimnazijos veiklos įsivertinimą, sudaro sąlygas išoriniam vertinimui;
26.18. organizuoja ir teikia informaciją visuomenei apie Gimnazijoje vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius Gimnazijos veiklos išorinio vertinimo rezultatus, Gimnazijos bendruomenės tradicijas ir pasiekimus teisės aktų nustatyta tvarka;
26.19. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
26.20. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;
26.21. sudaro sutartis Gimnazijos vardu;
26.22. vadovauja mokytojų tarybai;
26.23. atstovauja Gimnazijai kitose institucijose;
26.24. organizuoja mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinę veiklą, atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
26.25. organizuoja Gimnazijos dokumentų valdymą ir saugojimą;
26.26. inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
26.27. kontroliuoja, kad Gimnazijos aplinkoje nebūtų vartojami alkoholiniai gėrimai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos;
26.28. užtikrina, kad su vaiku nebūtų atliekami moksliniai bandymai ar kitokie eksperimentai, galintys pakenkti jo gyvybei, sveikatai, normaliai asmenybės brandai;
26.29. kartu su Gimnazijos taryba sprendžia, ar leisti ant Gimnazijos pastatų ar Gimnazijos teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis teisės aktų nustatyta tvarka;
26.30. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbos, teritorinės policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
26.31. vykdo pareigas, numatytas mokyklos vadovui Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme;
26.32. rengia Gimnazijos vadovo veiklos metinę ataskaitą, suderinęs su gimnazijos taryba, teikia Savivaldybės tarybai;
26.33. garantuoja pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
26.34. užtikrina mokytojų etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendradarbiavimu ir pagarba grįstus santykius;
26.35. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams;
26.36. vykdo pareigybės aprašyme ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
27. Gimnazijos direktorius atsako už:
27.1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;
27.2. demokratinį Gimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą;
27.3. tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;
27.4. Gimnazijos veiklos rezultatus, gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą;
27.5. racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Gimnazijos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.
28. Gimnazijoje mokytojų metodinei veiklai organizuoti sudaromos metodinė taryba ir mokytojų metodinės grupės.
29. Metodinė taryba organizuoja ir koordinuoja metodinių grupių veiklą. Metodinę tarybą sudaro metodinių grupių pirmininkai, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, bibliotekininkai, socialinis pedagogas, mokinių tarybos ir ugdymo karjerai koordinatoriai, direktorius. Jai vadovauja direktoriaus skiriamas metodinės tarybos pirmininkas.
30. Metodinė taryba:
30.1. nustato metodinės veiklos prioritetus;
30.2. koordinuoja Gimnazijos metodinių grupių veiklą, siekiant užtikrinti ugdymo dermę, tęstinumą ir kokybę;
30.3. nagrinėja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;
30.4. inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis;
30.5. nagrinėja ir planuoja ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą (vadovėliais ir mokymo priemonėmis), ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą;
30.6. teikia rekomendacijas metodinėms grupėms, gimnazijos vadovams, rajono mokyklų metodinei tarybai.
31. Metodinės grupės – mokytojų grupės, sudaromos pagal ugdymo koncentrą, klases, ugdymo sritis, dalykus ar laikinai tam tikrai pedagoginei problemai spręsti.
32. Metodinių grupių paskirtis – sudaryti sąlygas nuolat tobulinti mokytojų kvalifikaciją ir kompetenciją, reflektuoti savo darbą, ieškoti būdų iškilusioms problemoms spręsti, aptarti ir skleisti gerąją patirtį, plėtoti pedagoginę saviraišką ir kūrybiškumą, įgyvendinti inovacijas, siekti ugdymo kokybės.
33. Metodinės grupės:
33.1. nagrinėja ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo, integravimo ir diferencijavimo, vertinimo ir įsivertinimo strategijų įgyvendinimo klausimus;
33.2. aptaria mokinių mokymosi poreikius ir susitaria dėl mokomųjų dalykų, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų ir neformaliojo ugdymo galimos pasiūlos;
33.3. nagrinėja ir susitaria dėl ilgalaikių ir trumpalaikių mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos, aprobuoja dalykų ugdymo programas, mokomųjų dalykų trumpalaikius ir ilgalaikius planus, modulių ir neformaliojo ugdymo programas, teikia rekomendacijas dėl jų tvirtinimo;
33.4. nagrinėja mokinių ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus, susitaria dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų;
33.5. bendradarbiauja su kitomis metodinėmis grupėmis;
33.6. teikia siūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais Gimnazijos metodinei tarybai, direktoriui, pavaduotojams ugdymui, mokytojų tarybai.
34. Metodinei grupei vadovauja direktoriaus skirtas metodinės grupės pirmininkas.
35. Metodinės tarybos ir metodinių grupių veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
36. Gimnazijos veiklos, ugdymo proceso organizavimo, ugdymo aprūpinimo, ugdymo aplinkos, ūkinius, finansinius, ekonominius klausimus sprendžia Direkcinė taryba, kurią sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkiui.
37. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Gimnazijos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.
38. Gimnazijos Darbo tarybos, profesinės sąjungos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

V. GIMNAZIJOS SAVIVALDA

39. Gimnazijos taryba yra aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija, telkianti Gimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, socialinius partnerius demokratiniam Gimnazijos valdymui, padedanti spręsti Gimnazijai aktualius klausimus, atstovaujanti teisėtiems Gimnazijos interesams.
40. Gimnazijos taryba renkama 4 metams, ją sudaro 15 narių:
40.1. penkis mokytojų atstovus į Gimnazijos tarybą slaptu balsavimu renka ir deleguoja Gimnazijos mokytojų taryba;
40.2. penkių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai slaptu balsavimu renkami tėvų komiteto visuotiniame susirinkime. Vietoje išvykusių tėvų į jų vietas mokslo metų pradžioje pirmųjų gimnazijos klasių tėvų komitetai slaptu balsavimu renka ir deleguoja atstovus į Gimnazijos tarybą.
40.3. penkis mokinių atstovus į Gimnazijos tarybą pasirinktu balsavimo būdu renka ir deleguoja Mokinių taryba.
41. Gimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, slaptu balsavimu išrinktas Gimnazijos tarybos posėdyje.
42. Gimnazijos tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Gimnazijos direktorius posėdžiuose dalyvauja kviestinio nario teisėmis.
43. Gimnazijos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.
44. Gimnazijos taryba:
44.1. nustato Gimnazijos veiklos perspektyvas ir pagrindines darbo kryptis, ugdymo organizavimo tvarką;
44.2. inicijuoja Gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;
44.3. teisės aktų nustatyta tvarka aprobuoja Gimnazijos strateginį planą, Gimnazijos veiklos planą, Gimnazijos nuostatus, Gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programą ir kitus Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Gimnazijos direktoriaus;
44.4. teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;
44.5. svarsto metodinės tarybos, mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;
44.6. išklauso Gimnazijos direktoriaus metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo;
44.7. aptaria Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus ir talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
44.8. deleguoja atstovus į įvairias komisijas, susijusias su Gimnazijos veikla;
44.9. gali sustabdyti kitų Gimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;
44.10. svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
44.11. teikia siūlymus Šilutės rajono savivaldybės tarybai dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo.
45. Gimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Gimnazijos bendruomenei.
46. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Į posėdžius gali būti kviečiamas sveikatos priežiūros specialistas.
47. Mokytojų tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius. Sekretorius renkamas kiekviename posėdyje.
48. Mokytojų tarybos posėdžius, ne rečiau kaip kartą per pusmetį, kviečia Gimnazijos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.
49. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Gimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais.
50. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai, sveikatos priežiūros specialistas.
51. Mokinių taryba – nuolat veikianti Gimnazijos mokinių savivaldos institucija. Mokinių taryba renkama 4 metams slaptu balsavimu visuotinėje mokinių asamblėjoje iš panorusių dalyvauti rinkimuose kandidatų. Į laisvas tarybos narių vietas visuotinėje mokinių asamblėjoje slaptu balsavimu renkami nauji nariai.
52. Mokinių tarybą sudaro 9 nariai, jai vadovauja slaptu balsavimu pirmame posėdyje išrinktas pirmininkas.
53. Mokinių taryba:
53.1. koordinuoja mokinių klasių aktyvų veiklą;
53.2. inicijuoja, koordinuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos tradicinius ir kitus renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;
53.3. palaiko partnerystės ryšius su kitomis mokyklomis ir jaunimo organizacijomis;
53.4. dalyvauja rengiant Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
53.5. teikia siūlymus dėl Gimnazijos veiklos organizavimo, mokinių neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos ir pan.;
53.6. susitaria veiklos organizavimo, deleguoja narius į Gimnazijos tarybą, svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
54. Gimnazijoje veikia klasės mokinių tėvų savivaldos institucijos – tėvų komitetai.
55. Klasės mokinių tėvų komitetą sudaro 3 atstovai, kurie mokslo metų pradžioje renkami klasės tėvų susirinkime dvejiems metams. Klasės mokinių tėvų komitetui vadovauja susirinkimo išrinktas pirmininkas.
56. Klasės mokinių tėvų komitetas:
56.1. aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie mokinius klausimus;
56.2. padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą, ištirti tėvų švietimo poreikius;
56.3. teikia siūlymų Gimnazijos tarybai ir direktoriui.
57. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Gimnazijos direktorius gali organizuoti klasių mokinių tėvų komitetų pirmininkų pasitarimus.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

58. Darbuotojai į darbą Gimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
59. Gimnazijos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
60. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui ir mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII. GIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

61. Gimnazija patikėjimo teise ar pagal panaudos sutartis valdo, naudoja ir disponuoja Šilutės rajono savivaldybės pastatais, inventoriumi, mokymo priemonėmis, kitu ilgalaikiu materialiuoju, ilgalaikiu nematerialiuoju ir trumpalaikiu turtu įstatymų ir Šilutės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
62. Gimnazijos lėšos:
62.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Šilutės rajono savivaldybės biudžeto lėšos, naudojamos pagal patvirtintas sąmatas;
62.2. specialiųjų programų lėšos, gautos už teikiamas paslaugas;
62.3. fondų, organizacijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
62.4. kitos teisėtais būdais įgytos lėšos.
63. Lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų bei Šilutės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
64. Finansines operacijas, buhalterinę apskaitą bei finansinę atskaitomybę įstatymų numatyta tvarka vykdo Gimnazijos buhalteris.
65. Gimnazijos finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolė ir Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.
66. Gimnazijos veiklos priežiūrą atlieka Šilutės rajono savivaldybės administracija teisės aktų nustatyta tvarka, prireikus pasitelkia išorinius vertintojus.
67. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą inicijuoja Gimnazijos direktorius.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

68. Gimnazija turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus, kurioje skelbia informaciją apie gimnazijos veiklą.
69. Gimnazijos nuostatus, jų pakeitimus ar papildymus, pritarus Gimnazijos tarybai, tvirtina Šilutės rajono savivaldybės taryba.
70. Gimnazijos nuostatai keičiami ar papildomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Šilutės rajono savivaldybės tarybos, Gimnazijos direktoriaus ar Gimnazijos tarybos iniciatyva.
71. Gimnazija registruojama Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.
72. Gimnazija reorganizuojama, likviduojama, pertvarkoma Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Biudžetinių įstaigų ir Švietimo įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Sprendimas dėl Gimnazijos reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo skelbiamas vietos spaudoje, Šilutės rajono savivaldybės ir Gimnazijos internetinėse svetainėse.

Savivaldybės meras                                                                                                                                      Vytautas Laurinaitis

 

SUDERINTA
Šilutės Vydūno gimnazijos
tarybos 2014-10-02 posėdžio
protokoliniu nutarimu Nr.1
(protokolas Nr. 1-12-5)